Wyniki finansowe w trzecim kwartale

 

 • Utrzymujący się wzrost wyników finansowych w trzecim kwartale

 • Silne tempo wzrostu wyników finansowych zostało utrzymane w III kwartale dzięki strategii cenowej, efektom synergii i dyscyplinie w zarządzaniu kosztami  

 • Skorygowany zysk operacyjny EBITDA w III kwartale zwiększył się o 10,5 według danych porównywalnych  

 • Marże ulegają dalszej poprawie – w III kwartale wzrost o 290 punktów bazowych w porównaniu z rokiem poprzednim 

 • Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w III kwartale 7 mld CHF, co oznacza spadek o 3,1 według danych porównywalnych  

 • Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w III kwartale zwiększyły się o 826 mln CHF w porównaniu z rokiem poprzednim 

 • Zysk netto w III kwartale wyniósł 1,1 mld CHF  

 • Na koniec III kwartału osiągnięto docelową przyrostową wartość efektów synergii dla całego roku równą 450 mln CHF. Oczekuje się, że w całym roku 2016 osiągnięta zostanie wartość efektów synergii na poziomie 550 mln CHF 

 • Zadłużenie netto na koniec III kwartału wyniosło 16,5 mld CHF wobec 18,3 mld w III kwartale 2015 roku  

 • Grupa Kapitałowa jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów na cały rok 2016 oraz celów założonych na rok 2018

III kwartał 2016 r.

w mln CHF

III kwartał 2016 r.

III kwartał 2015 r.

±

+ dane porównywalne

Przychody netto ze sprzedaży

7 036

7 824

-10,1

-3,1

Zysk operacyjny EBITDA

1 594

1 309

21,8

32,9

Zysk operacyjny EBITDA, skorygowany 1

1 685

1 645

2,4

10,5

Marża zysku operacyjnego EBITDA, skorygowana 1[ ]

23,9

21,0

 

 

Skorygowanyzysk netto 2

740

366

101,9

 

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3

856

30

 

 


9 miesięcy 2016 r.

w mln CHF

I-IX 2016

I-IX 2015

±

+ dane porównywalne

Przychody netto ze sprzedaży

20 378

22 041

-7,5

-1,8

Zysk operacyjny EBITDA

3 947

3 655

8,0

14,5

Zysk operacyjny EBITDA, skorygowany 1

4 214

4 356

-3,3

2,0

Marża zysku operacyjnego EBITDA, skorygowana1 [ ]

20,7

19,8

 

 

Skorygowany zysk netto2

1 397

786

77,7

 

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej3

317

-697

 

 


¹Zysk operacyjny EBITDA skorygowany o połączenie, restrukturyzację i inne zdarzenia jednorazowe
2Patrz uzgodnienie na stronie 17 komunikatu prasowego
3Przepływy operacyjne z działalności inwestycyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto odtworzeniowe i rozwojowe
 
Eric Olsen Prezes Grupy LafargeHolcim: Wyniki te dowodzą, że przyjęta przez nas taktyka koncentrowania się na strategii cenowej, efektach synergii i przepływach pieniężnych przynosi rezultaty. Wyniki rosną w coraz szybszym tempie i jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celów założonych na rok 2016, co istotnie przybliży nas do realizacji założeń na rok 2018.
 
Wyniki te potwierdzają potencjał naszego zrównoważonego portfela, przy solidnym wkładzie zarówno ze strony dojrzałych, jak i wschodzących rynków we wszystkich regionach, w których prowadzimy działalność. Zgodnie z oczekiwaniami wpływ na nasze wyniki miały trudne warunki występujące w Nigerii, jednak pod koniec kwartału zaczęliśmy odczuwać pozytywne efekty podwyżki cen i wdro­żonych przez nas działań zmierzających do dywersyfikacji koszyka paliw.
 
Oprócz korzyści wynikających z programu dezinwestycji nadal koncentrujemy się na redukcji zadłużenia netto i dążeniu do generowania przepływów pieniężnych.

Prognoza na cały rok 2016

Rok 2016 będzie okresem zbliżania się do osiągnięcia celów wyznaczonych na rok 2018.
 
Oczekujemy wzrostu popytu na rynkach, na których jesteśmy obecni, na poziomie od 1 do 3 w ujęciu rocznym. Nasze działania zmierzające do odbudowania poziomu cen, inicjatywy z zakresu perfekcji handlowej i dalsza koncentracja na wzroście przełożą się na wymierne rezultaty widoczne w 2016 roku.
 
Biorąc pod uwagę obserwowane przez nas trendy, nasze oczekiwania w odniesieniu do całego roku pozostają na tym samym poziomie, z wyjątkiem efektów synergii, które zgodnie z naszymi aktualnymi szacunkami w całym 2016 roku osiągną przyrostową wartość na poziomie co najmniej 550 mln CHF.
 
Z tego względu oczekujemy następujących danych za cały rok 2016:

 • nakłady inwestycyjne poniżej 2 mld CHF;

 • przyrostowe efekty synergii w wysokości co najmniej 550 mln CHF na poziomie skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA;

 • zmniejszenie zadłużenia netto do około 13 mld CHF na koniec roku, z uwzględnieniem skutków planowanego programu dywestycji;

 • realizacja programu dywestycyjnego na poziomie 3,5 mld CHF – cel zwiększono do 5 mld CHF do końca 2017 roku;

 • co najmniej wysoki jednocyfrowy wzrost skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA według danych porównywalnych.

 
Naszym dążeniem jest utrzymanie solidnego ratingu na poziomie inwestycyjnym i zwracanie akcjonariuszom odpowiednio do tego ratingu nadwyżki środków pieniężnych. Potwierdzamy nasze zaangażowanie w realizację celów na rok 2018 ogłoszonych w listopadzie 2015 roku. Ich aktualizację przedstawimy w ramach prezentacji podczas Dnia Rynków Kapitałowych w Londynie w dniu 18 listopada 2016 roku.

Wyniki Grupy Kapitałowej

Solidny wzrost w trzecim kwartale został osiągnięty za sprawą zarówno wschodzących, jak i dojrzałych rynków. Kilka krajów osiągnęło wyższy skorygowany zysk operacyjny EBITDA. Duży wkład zanotowano ze strony Filipin, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Argentyny, Egiptu i Algierii, gdzie dyscyplina kosztowa, efekty synergii i szerokie wdrożenie naszej strategii cenowej umożliwiły dalsze osiąganie pozytywnych wyników. W Chinach, podobnie jak w drugim kwartale, widoczne były dalsze oznaki ożywienia. W Indiach, pomimo spowalniającego wpływu dłuższej i bardziej intensywnej niż w roku poprzednim pory monsunowej, nastąpił wzrost skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA, co dobrze rokuje na najbliższe kwartały.
 
Sytuacja na kilku rynkach nadal stanowi wyzwanie. W przypadku gospodarki Brazylii sytuacja sektora budowlanego pozostaje trudna, podczas gdy na rynku Indonezji i Malezji swoje piętno odcisnęły nadmierne zdolności produkcyjne i trudne warunki konkurencyjne. W Brazylii podjęto zdecydowane kroki w celu ograniczenia kosztów, zaś w Indonezji i Malezji wdrażane są działania zwiększające konkurencyjność i wydajność. W Nigerii odczuwalny zaczyna być pozytywny wpływ środków zmierzających do zwiększenia elastyczności paliwowej po wystąpieniu zakłóceń w dostawach gazu w pierwszej połowie roku. Środkom tym towarzyszą dążenia do ograniczenia kosztów. Nigeria w III kwartale ponownie jednak miała znaczący wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej. Wzrost skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA dla Grupy Kapitałowej z pominięciem Nigerii wyniósłby 15 .
 
W ujęciu globalnym wielkość sprzedaży cementu w III kwartale zmniejszyła się o 4 rok do roku według danych porównywalnych. Warto zauważyć, że było to skutkiem krótkotrwałych spadków w Nigerii, w wyniku przerw w dostawach gazu, oraz w Indiach dotkniętych dłuższą porą monsunową. Wyłączając wpływ Nigerii i Indii, wielkość sprzedaży spadła o 2 , co spowodowane było niższym popytem w Stanach Zjednoczonych, jednorazowym wzrostem wielkości sprzedaży w Meksyku w roku poprzednim oraz utrzymującymi się trudnymi warunkami w Brazylii i Indonezji.
Ceny cementu były nieznacznie wyższe w porównaniu z poprzednim kwartałem, jak również w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego przy założeniu stałych kursów walutowych.
 
Wkład efektów synergii w III kwartale był na poziomie 183 mln CHF. W związku z tym już na koniec trzeciego kwartału został osiągnięty cel dla efektów synergii na cały 2016 rok ustalony na 450 mln CHF. Grupa Kapitałowa oczekuje obecnie, że przyrostowe efekty synergii za cały rok wyniosą co najmniej 550 mln CHF.
 
Skorygowany zysk operacyjny EBITDA wyniósł 1,69 mld CHF za III kwartał, co oznacza poprawę w ujęciu rok do roku o 10,5 według danych porównywalnych. W marżach odzwierciedlenie znalazły korzyści wynikające z efektów synergii, redukcji kosztów i wzrostu cen. Marża skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA wzrosła w III kwartale do poziomu 23,9 , co oznacza wzrost o 290 punktów bazowych w stosunku do poziomu w tym samym okresie roku poprzedniego.
 
Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej według danych porównywalnych zwiększyły się o 1 mld CHF. Po okresie dziewięciu miesięcy wynoszą one 317 mln CHF, na co wpływ ma tradycyjna sezonowość naszego kapitału obrotowego. Sfinalizowanie dywestycji w Sri Lance i Arabii Saudyjskiej oraz dekonsolidacja Maroka i Wybrzeża Kości Słoniowej przyniosły w III kwartale 795 mln CHF wpływów pieniężnych.
 
Zadłużenie netto wyniosło 16,5 mld CHF, co oznacza spadek wobec poziomu 17,3 mld CHF na koniec IV kwartału 2015 roku.

Grupa Kapitałowa – dane finansowe pro forma

 

 

 

III kwartał 2016

III kwartał 2015

±

+ dane porównywalne

Sprzedaż cementu

mln t

57,9

65,5

-11,6

- 4,2

Sprzedaż kruszyw

mln t

83,4

86,8

-3,9

- 2,8

Sprzedaż betonu towarowego

mln m3

14,4

15,3

-5,9

- 5,5

Przychody netto ze sprzedaży

mln CHF

7 036

7 824

-10,1

- 3,1

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

1 594

1 309

21,8

32,9

Zysk operacyjny EBITDA, skorygowany 1

mln CHF

1 685

1 645

2,4

10,5

Marża zysku operacyjnego EBITDA

 

22,7

16,7

 

 

Marża zysku operacyjnego EBITDA, skorygowana1

 

23,9

21,0

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

mln CHF

1 255

608

 

 

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej2

mln CHF

856

30

 

 

1Bez uwzględniania połączenia, restrukturyzacji i innych zdarzeń jednorazowych 
2Przepływy operacyjne z działalności inwestycyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto odtworzeniowe i rozwojowe

Grupa Kapitałowa – dane finansowe pro forma

 

 

I-IX 2016

I-IX 2015

±

+ dane porównywalne

Sprzedaż cementu

mln t

177,2

189,4

-6,4

-1,5

Sprzedaż kruszyw

mln t

213,6

216,3

-1,3

0,2

Sprzedaż betonu towarowego

mln m3

41,9

42,6

-1,5

-1,4

Przychody netto ze sprzedaży

mln CHF

20 378

22 041

- 7,5

-1,8

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

3 947

3 655

8,0

14,5

 

Zysk operacyjny EBITDA, skorygowany 1

 

mln CHF

 

4 214

 

4 356

 

- 3,3

 

2,0

Marża zysku operacyjnego EBITDA

 

19,4

16,6

 

 

Marża zysku operacyjnego EBITDA, skorygowana1

 

20,7

19,8

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Mln CHF

1 516

990

 

 

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej2

mln CHF

317

-697

 

 

1Bez uwzględniania połączenia, restrukturyzacji i innych zdarzeń jednorazowych 
2Przepływy operacyjne z działalności inwestycyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto odtworzeniowe i rozwojowe

Główne dane finansowe w podziale na regiony

Azja i Pacyfik
W regionie Azji i Pacyfiku Grupa LafargeHolcim osiągnęła w III kwartale solidną poprawę marż oraz wzrost skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA według danych porównywalnych o 6,7 .
 
Na wielu rynkach, w tym na Filipinach, w Chinach i Wietnamie, odnotowano wzrost wielkości sprzedaży. Chiny, gdzie nastąpił wzrost skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA, w dalszym ciągu czerpały korzyści z naszej strategii segmentacji rynku w kluczowych regionach. Koszty były również niższe, gdyż przedsiębiorstwo skorzystało na sprzyjających trendach cen energii, optymalizacji zużycia surowców i bardziej efektywnym zarządzaniu zamówieniami.
 
Na Filipinach, gdzie rynek charakteryzuje się zdrowym popytem w budownictwie mieszkaniowym i infrastrukturalnym, wzrost skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA według danych porównywalnych był dodatkowo wspierany dyscypliną kosztową i ulepszoną strategią cenową.
 
Indie kontynuowały proces uzdrawiania wyników działalności, choć bardziej intensywna i dłuższa pora monsunowa wpłynęła hamująco na wielkość sprzedaży w III kwartale. Z drugiej strony sytuacja ta będzie oddziaływała pozytywnie na popyt w przyszłości. W szerszym ujęciu dobra efektywność kosztowa w połączeniu z koncentracją na poprawie cen i marży miały pozytywny wpływ na wzrost skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA według danych porównywalnych.
 
Australia odnotowała niższą wielkość sprzedaży kruszywa oraz niższy skorygowany zysk operacyjny EBITDA w następstwie ukończenia w bieżącym roku etapu budowy projektu gazowego Gorgon w Australii Zachodniej. Na rynkach Indonezji i Malezji swoje piętno odcisnęły nadmierne zdolności produkcyjne i trudne warunki konkurencyjne. LafargeHolcim podejmuje w obu krajach konkretne działania zmierzające do poprawy konkurencyjności i wydajności wobec trudnych warunków rynkowych.

Azja i Pacyfik – dane finansowe pro forma

 

 

III kwartał 2016

III kwartał 2015

±

+ dane porównywalne

Sprzedaż cementu

mln t

25,8

29,5

-12,7

-4,9

Sprzedaż kruszyw

Mln 1

7,8

9,5

-17,5

-9,4

Sprzedaż betonu towarowego

mln m3

3,9

4,1

-6,0

-6,0

Przychody netto ze sprzedaży

mln CHF

1 894

2 136

- 11,3

-5,9

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

323

345

-6,2

3,6

Zysk operacyjny EBITDA, skorygowany 1

mln CHF

338

350

- 3,4

6,7

Marża zysku operacyjnego EBITDA

 

17,1

16,1

 

 

Marża zysku operacyjnego EBITDA, skorygowana1

 

17,8

16,4

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Mln CHF

152

204

-25,6

-19,9

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej2

mln CHF

73

70

4,7

22,7

1Bez uwzględniania połączenia, restrukturyzacji i innych zdarzeń jednorazowych
2Przepływy operacyjne z działalności inwestycyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto odtworzeniowe i rozwojowe

Azja i Pacyfik – dane finansowe pro forma

 

 

I-IX 2016

I-IX 2015

±

+ dane porównywalne

Sprzedaż cementu

mln t

86,4

90,1

-4,1

0,3

Sprzedaż kruszyw

mln 1

23,8

25,4

-6,4

6,3

Sprzedaż betonu towarowego

mln m3

11,9

11,9

0,4

0,4

Przychody netto ze sprzedaży

mln CHF

6 236

6 685

-6,7

-1,5

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

1 083

1 129

-4,1

2,5

Zysk operacyjny EBITDA, skorygowany 1

mln CHF

1 120

1 165

- 3,9

2,6

Marża zysku operacyjnego EBITDA

 

17,4

16,9

 

 

Marża zysku operacyjnego EBITDA, skorygowana1

 

18,0

17,4

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Mln CHF

571

562

1,4

10,7

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej2

mln CHF

327

169

93,8

135,8

1Bez uwzględniania połączenia, restrukturyzacji i innych zdarzeń jednorazowych
2Przepływy operacyjne z działalności inwestycyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto odtworzeniowe i rozwojowe

Europa

Dyscyplina w zarządzaniu kosztami i dalsze osiąganie efektów synergii pozwoliły uzyskać silny wzrost marży oraz zwiększenie skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA według danych porównywalnych o 16,3 pomimo nieznacznego spadku przychodów netto ze sprzedaży.
 
W większości krajów odnotowano solidne wyniki, przy czym korzystne warunki pogodowe we wrześniu znalazły odzwierciedlenie w zwiększonej wielkości sprzedaży cementu i kruszyw.
 
Na rynku francuskim, który pozostaje stabilny, wielkość sprzedaży nie uległa zmianie. Rynek Wielkiej Brytanii przyczynił się do wzrostu skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA, czemu sprzyjała dyscyplina w zarządzaniu kosztami.
 
W Rosji, gdzie odczuwalne były negatywne skutki niskich cen ropy naftowej i gazu ziemnego, w trzecim kwartale można było zauważyć pewne oznaki stabilizacji, co znajduje potwierdzenie w większym niż oczekiwano ożywieniu aktywności i poprawie cen w trakcie ważnego letniego okresu budowy.
 
Belgia, dzięki korzystnemu asortymentowi produktowemu w zakresie kruszyw, uzyskała solidny skorygowany zysk operacyjny EBITDA. Szwajcaria osiągnęła wzrost skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA dzięki zdecydowanym działaniom ograniczającym koszty przy jednoczesnym wzroście wielkości sprzedaży.
 
W Rumunii i w Polsce w III kwartale wystąpiły trudniejsze warunki, co negatywnie przełożyło się na wzrost wyników w ujęciu rok do roku. Oba kraje odczuły opóźnienia w realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W Hiszpanii w III kwartale widocznych było niewiele oznak poprawy w związku z niepewnością polityczną, która hamowała inwestycje, a także całą gospodarkę.

Europa – dane finansowe pro forma

 

 

III kwartał 2016

III kwartał 2015

±

+ dane porównywalne

Sprzedaż cementu

mln t

12,0

12,1

-0,8

-0,8

Sprzedaż kruszyw

mln 1

34,3

33,4

2,8

2,8

Sprzedaż betonu towarowego

mln m3

4,8

4,9

-3,4

-3,4

Przychody netto ze sprzedaży

mln CHF

1 890

1 999

-5,5

-1,6

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

400

360

11,2

16,3

Zysk operacyjny EBITDA, skorygowany 1

mln CHF

418

376

11,3

16,3

Marża zysku operacyjnego EBITDA

 

21,2

18,0

 

 

Marża zysku operacyjnego EBITDA, skorygowana1

 

22,1

18,8

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Mln CHF

431

238

80,8

85,3

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej2

mln CHF

371

151

146,2

152,4

1Bez uwzględniania połączenia, restrukturyzacji i innych zdarzeń jednorazowych
2Przepływy operacyjne z działalności inwestycyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto odtworzeniowe i rozwojowe

Europa – dane finansowe pro forma

 

 

I-IX 2016

I-IX 2015

±

±  like-for-like

Sprzedaż cementu

Mln t

31,6

32,2

-2,0

-2,0

Sprzedaż kruszyw

Mln 1

93,3

92,1

1,4

1,4

Sprzedaż betonu towarowego

mln m3

13,8

14,0

-1,6

-1,6

Przychody netto ze sprzedaży

mln CHF

5 355

5 573

-3,9

-2,7

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

945

863

9,5

11,5

Zysk operacyjny EBITDA, skorygowany 1

mln CHF

993

960

3,4

5,2

Marża zysku operacyjnego EBITDA

 

17,6

15,5

 

 

Marża zysku operacyjnego EBITDA, skorygowana1

 

18,5

17,2

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Mln CHF

632

275

129,7

133,1

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej2

mln CHF

465

47

889,0

918,0

1Bez uwzględniania połączenia, restrukturyzacji i innych zdarzeń jednorazowych
2Przepływy operacyjne z działalności inwestycyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto odtworzeniowe i rozwojowe

Ameryka Łacińska

Pozytywny wpływ na skorygowany zysk operacyjny EBITDA w regionie Ameryki Łacińskiej miała dalsza poprawa marży. W III kwartale marża wzrosła o 420 punktów bazowych mimo znacznego spowolnienia odczuwalnego w Brazylii. Skorygowany zysk operacyjny EBITDA w III kwartale zwiększył się według danych porównywalnych o 7,5 dzięki temu, że ceny oraz działania związane z kosztami z nadwyżką skompensowały spadek wielkości sprzedaży.
 
W Meksyku ponownie odnotowano solidną poprawę wyników, m.in. dzięki wdrożeniu strategii segmentacji klientów i korzystnej polityce cenowej. Konsolidacja biur również pomaga zredukować koszty. Wielkość sprzedaży była niższa niż w III kwartale 2015 roku, po części ze względu na jednorazowe zyski osiągnięte w roku poprzednim.
 
Argentyna, Salwador i Ekwador także wniosły pozytywny wkład we wzrost skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA rok do roku. Poprawa wyników w Argentynie wynikała m.in. z ograniczenia kosztów produkcji, realizacji efektów synergii i wzrostu cen. W Ekwadorze, który nadal odczuwa wpływ niskich cen ropy naftowej oraz konsekwencje kwietniowego trzęsienia ziemi, przedsiębiorstwo kontynuowało redukcję kosztów i odnotowało korzyści w związku z większą sprzedażą produktów betonu towarowego, wynikającą z nowych projektów dotyczących metra i infrastruktury tramwajowej.
 
Negatywny wpływ na rynek w Kolumbii w III kwartale miał ogólnokrajowy strajk w transporcie, który na kilka tygodni zakłócił logistykę w całej branży. Kostaryka odczuła niekorzystny wpływ zwiększonego importu z zagranicy.
 
Brazylia znów wywarła negatywny wpływ na region w związku z trudnymi warunkami hamującymi aktywność gospodarczą w całym kraju. Podobnie jak w poprzednich kwartałach zmniejszona wielkość sprzedaży i presja na obniżkę cen przyczyniły się w III kwartale do spadku skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA. Efekt ten został częściowo złagodzony przez zdecydowane działania nastawione na redukcję kosztów.

Ameryka Łacińska – dane finansowe pro forma

 

 

III kwartał 2016

III kwartał 2015

±

+ dane porównywalne

Sprzedaż cementu

mln t

6,3

7,4

-15,2

-15,2

Sprzedaż kruszyw

mln 1

1,6

2,1

-24,0

-24,0

Sprzedaż betonu towarowego

mln m3

1,6

1,9

-13,0

-13,0

Przychody netto ze sprzedaży

mln CHF

716

842

-14,9

-7,4

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

215

233

-8,0

1,9

Zysk operacyjny EBITDA, skorygowany 1

mln CHF

234

240

-2,4

7,5

Marża zysku operacyjnego EBITDA

 

30,0

27,7

 

 

Marża zysku operacyjnego EBITDA, skorygowana1

 

32,7

28,5

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Mln CHF

120

100

20,7

37,9

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej2

mln CHF

92

50

86,0

122,3

1Bez uwzględniania połączenia, restrukturyzacji i innych zdarzeń jednorazowych
2Przepływy operacyjne z działalności inwestycyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto odtworzeniowe i rozwojowe

Ameryka Łacińska – dane finansowe pro forma

 

 

I-IX 2016

I-IX 2015

±

+ dane porównywalne

Sprzedaż cementu

mln t

18,1

21,0

-13,9

-13,9

Sprzedaż kruszyw

mln 1

4,9

5,8

-15,6

-15,6

Sprzedaż betonu towarowego

mln m3

5,0

5,5

-8,9

-8,9

Przychody netto ze sprzedaży

mln CHF

2 083

2 458

-15,3

-4,7

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

625

679

-8,0

0,9

Zysk operacyjny EBITDA, skorygowany 1

mln CHF

655

691

-5,2

4,0

Marża zysku operacyjnego EBITDA

 

30,0

27,6

 

 

Marża zysku operacyjnego EBITDA, skorygowana1

 

31,5

28,1

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Mln CHF

142

202

-29,7

-34,0

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej2

mln CHF

69

-22

418,2

332,7

1Bez uwzględniania połączenia, restrukturyzacji i innych zdarzeń jednorazowych

2Przepływy operacyjne z działalności inwestycyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto odtworzeniowe i rozwojowe

Bliski Wschód i Afryka

Podczas III kwartału trudne warunki występujące w Nigerii w dalszym ciągu wywierały negatywny wpływ na skorygowany zysk operacyjny EBITDA w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki. Skorygowany zysk operacyjny EBITDA obniżył się o 5,1 według danych porównywalnych, przy nieznacznie wyższych przychodach netto ze sprzedaży. W przypadku pominięcia wpływu Nigerii skorygowany zysk operacyjny EBITDA dla tego regionu byłby w III kwartale wyższy o 28 według danych porównywalnych.
 
Kraje Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki subsaharyjskiej wywarły pozytywny wpływ na wyniki, przy czym na wzrost skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA złożyły się Algieria, Egipt, Irak, Liban i Uganda.
 
W Algierii wielkość sprzedaży pozostawała na stałym poziomie w trakcie uroczystości z okazji święta Id, a projekty z zakresu mieszkalnictwa socjalnego i infrastruktury były nadal głównym motorem popytu. Korzystny wpływ na wyniki w Egipcie wywarła sytuacja rynkowa, dobre kontrakty i skuteczne wdrażanie strategii cenowej przedsiębiorstwa. W Iraku bardziej sprzyjające warunki rynkowe przyczyniły się do osiągnięcia wyników lepszych niż w roku poprzednim.
 
Trzeci kwartał był kolejnym, w którym Nigeria negatywnie oddziaływała na skorygowany zysk operacyjny EBITDA. Warunki nadal są trudne, choć ceny uległy poprawie – szczególnie we wrześniu. Środki podjęte w celu zwiększenia elastyczności paliwowej po wystąpieniu w roku bieżącym przerw w dostawach gazu pozwoliły na koniec kwartału ustabilizować poziomy produkcji. Wdrożone są już plany zmierzające do rozwiązania problemów logistycznych i zapewnienia klientom pełnych poziomów dostaw.

Bliski Wschód i Afryka – dane finansowe pro forma

 

 

III kwartał 2016

III kwartał 2015

±

+ dane porównywalne

Sprzedaż cementu

mln t

9,5

10,4

-8,3

2,8

Sprzedaż kruszyw

mln 1

2,9

3,0

-3,1

1,5

Sprzedaż betonu towarowego

mln m3

1,4

1,3

7,2

12,3

Przychody netto ze sprzedaży

mln CHF

882

1 065

-17,2

1,4

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

232

298

-22,3

-4,5

Zysk operacyjny EBITDA, skorygowany 1

mln CHF

240

309

-22,6

-5,1

Marża zysku operacyjnego EBITDA

 

26.3

28,0

 

 

Marża zysku operacyjnego EBITDA, skorygowana1

 

27,2

29,1

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Mln CHF

163

190

-14,6

0,9

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej2

mln CHF

85

41

106,3

257,6

1Bez uwzględniania połączenia, restrukturyzacji i innych zdarzeń jednorazowych

2Przepływy operacyjne z działalności inwestycyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto odtworzeniowe i rozwojowe

Bliski Wschód i Afryka – dane finansowe pro forma

 

 

I-IX 2016

I-IX 2015

±

+ dane porównywalne

Sprzedaż cementu

mln t

31,2

32,0

-2,5

1,0

Sprzedaż kruszyw

mln 1

8,9

8,5

5,4

7,2

Sprzedaż betonu towarowego

mln m3

4,6

4,1

10,4

12,1

Przychody netto ze sprzedaży

mln CHF

3 012

3 455

-12,8

-3,7

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

808

1 065

-24,2

-16,9

Zysk operacyjny EBITDA, skorygowany 1

mln CHF

826

1 090

-24,2

-17,0

Marża zysku operacyjnego EBITDA

 

26,8

30,8

 

 

Marża zysku operacyjnego EBITDA, skorygowana1

 

27,4

31,5

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Mln CHF

518

643

-19,3

-14,1

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej2

mln CHF

251

251

0,1

1,6

1Bez uwzględniania połączenia, restrukturyzacji i innych zdarzeń jednorazowych

2Przepływy operacyjne z działalności inwestycyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto 

 

Ameryka Północna

Dzięki skutecznemu wdrożeniu strategii cenowej, efektom synergii i środkom mającym na celu redukcję kosztów, w trzecim kwartale w regionie Ameryki Północnej marże (marża skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA) uległy poprawie o 450 punktów bazowych. Skorygowany zysk operacyjny EBITDA zwiększył się w III kwartale o 9,2 według danych porównywalnych pomimo słabszego popytu.

Stany Zjednoczone odnotowały dobre wyniki pomimo niższej wielkości sprzedaży cementu, na co wpływ miały opóźnienia w realizacji projektów infrastrukturalnych oraz niekorzystne dla budownictwa warunki pogodowe. Prowadzone w dalszym ciągu działania zmierzające do ograniczania kosztów wywarły pozytywny wpływ na marże i skorygowany zysk operacyjny EBITDA. Oprócz korzystnego wpływu niższych cen energii, który utrzymywał się w trakcie III kwartału, Grupie LafargeHolcim udało się w Stanach Zjednoczonych przyspieszyć realizację efektów synergii i osiąganie oszczędności kosztowych w obszarach takich jak sieci dystrybucji i zakładów.
 
Skorygowany zysk operacyjny EBITDA według danych porównywalnych uległ obniżeniu w III kwartale zarówno w przypadku Kanady Wschodniej, jak i Zachodniej. Kanada Zachodnia nadal odczuwała negatywne skutki mniejszej aktywności inwestycyjnej w związku z utrzymującą się w Albercie i Saskatchewan dekoniunkturą spowodowaną cenami ropy naftowej.

Ameryka Północna – dane finansowe pro forma

 

 

III kwartał 2016

III kwartał 2015

±

+ dane porównywalne

Sprzedaż cementu

mln t

6,0

7,0

-14,6

-6,0

Sprzedaż kruszyw

mln 1

36,7

38,8

-5,3

-5,3

Sprzedaż betonu towarowego

mln m3

2,6

3,0

-11,4

-11,4

Przychody netto ze sprzedaży

mln CHF

1 801

1 892

-4,8

-6,0

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

565

507

11,5

10,1

Zysk operacyjny EBITDA, skorygowany 1

mln CHF

574

519

10,6

9,2

Marża zysku operacyjnego EBITDA

 

31,4

26,8

 

 

Marża zysku operacyjnego EBITDA, skorygowana1

 

31,9

27,4

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Mln CHF

354

353

0,3

-1,5

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej2

mln CHF

200

209

-4,1

-5,7

1Bez uwzględniania połączenia, restrukturyzacji i innych zdarzeń jednorazowych

2Przepływy operacyjne z działalności inwestycyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto odtworzeniowe i rozwojowe

Ameryka Północna – dane finansowe pro forma

 

 

I-IX 2016

I-IX 2015

±

+ dane porównywalne

Sprzedaż cementu

mln t

14,7

16,0

-7,9

0,9

Sprzedaż kruszyw

mln 1

82,7

84,6

-2,3

-2,3

Sprzedaż betonu towarowego

mln m3

6,6

7,0

-5,9

-5,7

Przychody netto ze sprzedaży

mln CHF

4 204

4 179

0,6

-0,6

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

955

839

13,9

12,0

Zysk operacyjny EBITDA, skorygowany 1

mln CHF

970

857

13,2

11,4

Marża zysku operacyjnego EBITDA

 

22,7

20,1

 

 

Marża zysku operacyjnego EBITDA, skorygowana1

 

23,1

20,5

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Mln CHF

171

97

76,6

82,3

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej2

mln CHF

-269

-305

11,8

13,6

1Bez uwzględniania połączenia, restrukturyzacji i innych zdarzeń jednorazowych

2Przepływy operacyjne z działalności inwestycyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto odtworzeniowe i rozwojowe

Dywestycje i alokacja kapitału

Wpływy po opodatkowaniu z tytułu transakcji ogłoszonych od początku roku przyczynią się w 2016 roku do zmniejszenia całkowitego zadłużenia netto Grupy o około 3,5 mld CHF. Wpływy te, które spodziewamy się otrzymać przed końcem roku, pozwolą zrealizować do końca bieżącego roku cel ograniczenia zadłużenia netto do poziomu około 13 miliardów CHF.
 
Po rozszerzeniu programu do 5 mld CHF oczekujemy, że jego pozostała część zostanie zrealizowana do końca 2017 roku.
 
Dzięki finalizacji programu dywestycyjnego i większemu tempu generowania środków pieniężnych z efektów synergii, a także większemu tempu ograniczania nakładów inwestycyjnych nastąpi istotna poprawa wskaźników kredytowych, co jest zgodne z naszym dążeniem do utrzymania w całym cyklu solidnego ratingu na poziomie inwestycyjnym. Nadwyżki środków pieniężnych zostaną zwrócone akcjonariuszom w drodze odkupu akcji lub wypłaty specjalnych dywidend, stosownie do solidnego ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym.
 
Nakłady inwestycyjne w III kwartale wyniosły 399 mln CHF, z czego 110 mln CHF dotyczyło nakładów rozwojowych. W roku bieżącym Grupa Kapitałowa oddała do użytku lub zmodernizowała zdolności produkcyjne na niektórych kluczowych rynkach, takich jak Algieria, Stany Zjednoczone, Nigeria i Indie. Dalsze korzyści wynikające z tych działań rozwojowych spodziewane są po uruchomieniu produkcji.

Przepływy pieniężne i zadłużenie finansowe netto

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w ujęciu od początku roku uległy poprawie o 1,0 mld CHF w porównaniu z okresem dziewięciu miesięcy 2015 roku, dzięki ścisłemu kontrolowaniu nakładów inwestycyjnych i kapitału obrotowego, niższym kosztom finansowym i mniejszym podatkom dochodowym. Zmiana stanu kapitału obrotowego w okresie dziewięciu miesięcy spowodowała wypływ środków pieniężnych, głównie ze względu na sezonowość występującą na półkuli północnej.
 
Zadłużenie netto wynosi 16,5 mld CHF (wobec 17,3 mld CHF w IV kwartale 2015 roku). Odzwierciedla to dekonsolidację Maroka i Wybrzeża Kości Słoniowej w III kwartale, dywestycje w Sri Lance i Arabii Saudyjskiej w III kwartale oraz w Korei Południowej w II kwartale na łączną kwotę 1,4 mld CHF. Do tego dochodzi poprawa wolnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, na które korzystny wpływ miało utrzymanie nakładów inwestycyjnych na poziomie 1,2 mld CHF. Dywidenda w wysokości 909 mln CHF została wypłacona w maju.
 
W wyniku transakcji zarządzania zobowiązaniami i działań dotyczących refinansowania podjętych w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku średni okres wymagalności zadłużenia został wydłużony z 4,2 roku na koniec roku 2015 do 5,6 roku na koniec III kwartału roku bieżącego. Grupie udaje się realizować efekty synergii finansowej – koszt zadłużenia obniżono z poziomu 5,4 po połączeniu do poziomu 4,8 na koniec III kwartału.
 
Połączenie, restrukturyzacja i inne zdarzenia jednorazowe
Całkowite koszty zdarzeń jednorazowych wyniosły 267 mln CHF za okres dziewięciu miesięcy 2016 roku. Kwota ta uwzględnia 174 mln CHF kosztów wdrożeniowych związanych z efektami synergii.

Koszty finansowe

Koszty finansowe netto w wysokości 607 mln CHF są o 383 mln CHF niższe od wyników pro forma za dziewięć miesięcy 2015 roku. Różnica odzwierciedla efekty synergii wynikające z połączenia, a także niższe poziomy zadłużenia finansowego netto w 2016 roku. Ograniczenie kosztów finansowych netto zostało osiągnięte pomimo jednorazowych kosztów premii w wysokości 90 mln CHF odnotowanych w związku z operacjami zarządzania zobowiązaniami, z czego kwota 22 mln CHF dotyczyła III kwartału.

Podatek

Wpływ na wielkość podatku za dziewięć miesięcy 2016 r. ma przede wszystkim fakt nierozpoznania strat podatkowych, w szczególności w Brazylii i Nigerii, co częściowo zostało skompensowane skutkami podatkowymi dywestycji. Efektywna stawka podatkowa dla Grupy wynosi około 29 .

Zysk netto

Zysk netto – udział Grupy Kapitałowej w wysokości 1,34 mld CHF jest wyższy o 704 mln CHF w porównaniu z wynikami pro forma za dziewięć miesięcy 2015 roku. Na poprawę zysku netto składają się niższe koszty połączenia i restrukturyzacji oraz zyski ze zbycia, które częściowo zostały skompensowane wpływem w 2015 roku jednorazowych zysków z przeszacowania wcześniej posiadanych udziałów kapitałowych w Lafarge Cement Egypt i Unicem Nigeria.
 
W ujęciu skorygowanym zysk netto – udział Grupy Kapitałowej za pierwsze dziewięć miesięcy wyniósł 1,18 mld CHF, co oznacza wzrost o 627 mln CHF w porównaniu z wynikami pro forma za dziewięć miesięcy 2015 roku. W trzecim kwartale skorygowany zysk netto – udział Grupy Kapitałowej wyniósł 680 mln CHF, co oznacza wzrost o 387 mln CHF w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego.

Uzgodnienie zysku operacyjnego EBITDA z zyskiem operacyjnym wykazanym w sprawozdaniu finansowym

 

 

VII-IX

VII-IX

I-IX

I-IX

mln CHF

 

2016

2015

2016

2015

Zysk operacyjny

 

1 060

550

2 274

1377

Amortyzacja i utrata wartości aktywów operacyjnych

 

534

650

1 673

1 294

Zysk operacyjny EBITDA

 

1 594

1 200

3 947

2 671

Korekty pro forma (Lafarge I półrocze 2015 r., zmiana zakresu konsolidacji
i dywestycje)

 

 

110

 

984

Zysk operacyjny EBITDA pro forma

 

1 594

1 310

3 947

3 655

Połączenie, restrukturyzacja i inne zdarzenia jednorazowe

 

(91)

335

(267)

701

Skorygowany zysk operacyjny EBITDA pro forma

 

1 685

1 645

4 214

4 356

Uzgodnienie skorygowanego zysku netto z zyskiem netto wykazanym w sprawozdaniu finansowym

 

 

VII-IX

VII-IX

I-IX

I-IX

mln CHF

 

2016

2015

2016

2015

Zysk netto

 

1 103

812

1 555

1 502

Korekty pro forma (Lafarge I półrocze 2015 r., zmiana zakresu konsolidacji 
i dywestycje)

 

 

8

 

(549)

Zysk netto pro forma

 

1 103

820

1 555

953

Jednorazowe koszty związane z połączeniem

 

35

220

138

414

Zyski ze zbycia

 

(420)

(674)

(386)

(581)

Premie z tytułu wcześniejszej spłaty

 

22

 

90

 

Skorygowany zysk netto

 

740

366

1 397

786

z tego Skorygowany zysk netto – Udział Grupy Kapitałowej

 

680

293

1 177

550

Korekty wykazane po opodatkowaniu

 

 

 

 

 

 

Uzgodnienie wolnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej ze skonsolidowanym rachunkiem przepływów pieniężnych

 

VII-IX

VII-IX

I-IX

I-IX

mln CHF

2016

2015

2016

2015

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

1 255

711

1 516

931

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych

(429)

(611)

(1 279)

(1 225)

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych

30

36

80

75

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

856

136

317

(219)

Korekty pro forma (Lafarge I półrocze 2015 r., zmiana zakresu konsolidacji i dywestycje)

 

(106)

 

(478)

Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pro forma

856

30

317

(697)

 

Na potrzeby proponowanego połączenia informacje finansowe pro forma za rok 2014, które wzięto pod uwagę w Dokumencie Rejestracyjnym (zarejestrowanym dn. 11 maja 2015 roku), uwzględniały wyłącznie wpływ połączenia Lafarge/Holcim oraz bezpośrednie skutki tej transakcji (w szczególności dywestycje na rzecz CRH) znane w tamtym czasie. Obecnie – po finalizacji połączenia – informacje finansowe pro forma zawarte w piśmie do akcjonariuszy stanowiącym część niniejszego raportu, uwzględniają, oprócz połączenia i najnowszych zmian zakresu dywestycji związanych z połączeniem spółek Lafarge/Holcim, wpływ zmiany klasyfikacji kosztów związanych z połączeniem i kosztów restrukturyzacji, dekonsolidację działalności australijskiej prowadzonej w formie wspólnego przedsięwzięcia, jak również dywestycje zrealizowane w trakcie roku 2014 i 2015, rozpoczęte bądź ukończone przez Lafarge. Dane te nie uwzględniają ewentualnego wpływu rachunkowości według cen zakupu na zysk operacyjny EBITDA, który będzie wynikać głównie z wyceny zapasów.
 
W celu lepszego opisania wyników LafargeHolcim, w niniejszej informacji prasowej zamieszczono pewne wskaźniki finansowe niezgodne z GAAP. Definicje wspomnianych wskaźników finansowych są dostępne na naszej stronie internetowej.

Informacje dodatkowe

Analityczna prezentacja wyników finansowych Grupy oraz sprawozdanie za pośredni okres I połowy 2016 roku są dostępne na stronie internetowej Grupy LafargeHolcim www.lafargeholcim.com.

Sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości są dostępne na stronie
http://reports.lafargeholcim.com/2016/ir2/

Istotna klauzula dotycząca prognoz i oświadczeń je zawierających

Niniejszy dokument zawiera szereg założeń na temat przyszłych wyników Grupy LafargeHolcim. Przedstawione założenia nie stanowią prognoz wyników finansowych ani jakichkolwiek innych wskaźników wyników sensu stricte, lecz zbiór tendencji lub celów, zależnie od kontekstu, w tym założeń dotyczących planów, inicjatyw, wydarzeń, produktów, rozwiązań i usług, jak również procesu ich opracowywania i potencjału z nimi związanego. Grupa LafargeHolcim pragnie podkreślić, iż oczekiwania wynikające ze sformułowanych założeń oparte są na danych obowiązujących na dzień publikacji dokumentu – a jednocześnie uprzedzić inwestorów, iż założenia te nie są tożsame z gwarancją przyszłych wyników. Faktyczne wyniki mogą się zasadniczo różnić od supozycji zawartych w niniejszym opracowaniu ze względu na wystąpienie szeregu czynników ryzyka i niepewnych, nie zawsze przewidywalnych a zazwyczaj pozostających poza kontrolą Grupy, w tym czynników ryzyka opisanych treścią sprawozdania rocznego Grupy LafargeHolcim dostępnego na stronie internetowej www.lafargeholcim.com, oraz zmiennych wynikających z uwarunkowań rynkowych i zmian w realizacji przyjętych przez nas planów. W związku z powyższym pragniemy przestrzec odbiorców przed traktowaniem treści niniejszego i podobnych opracowań jako stuprocentowo pewnych prognoz. Grupa LafargeHolcim nie planuje sporządzania uaktualnionych wersji niniejszego ani podobnych opracowań.