Fundusze Europejskie

Działalność cementowa Holcim uzyskała środki z Unii Europejskiej na budowę inwestycji związanych z ochroną środowiska i współfinansowanych przez Fundusze Unijne na podstawie Programu Pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej. Projekty należą do kategorii: budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o charakterze regionalnym lub ponadlokalnym, zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.

Image
fe_is_rgb-1-1.png
Image
ue_efrr_rgb-1-3.png
Image
fe_is_rgb-1-2.png

Budowa suszarni paliw alternatywnych na terenie Cementowni Kujawy w Bielawach

 

Inwestor — Holcim Polska S. A. (dawniej Lafarge Cement SA)

Suszarnia taśmowa o wydajności 10 t/h przystosowana do suszenia paliwa PASr (RDF).

W ramach projektu zrealizowano:

  • rurociąg doprowadzający gorące gazy do instalacji suszenia,
  • układ transportu paliw do suszarni,
  • taśmową suszarnię paliw alternatywnych,
  • układ transportu paliw alternatywnych z suszarni na istniejący ciąg transportowy do układu dozowania
 
Image
nfosigw_logo_full_color_vertical_centered_rgb-1.png

Osiągnięty efekt ekologiczny: zmniejszenie ilości odpadów skierowanych na składowisko o 20 000 Mg/rok (ton/rok). Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Instalacja do suszenia popiołów mokrych

W Cementowni Małogoszcz powstała instalacja do suszenia popiołów mokrych w celu zastępowania surowców pierwotnych wtórnymi.

Główne cele przedsięwzięcia związane z ekologią to:

  • zmniejszenie wykorzystania surowców pierwotnych w procesie produkcji cementu,
  • redukcja ilości wytwarzanych odpadów,
  • zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku.

Inwestycja wiąże się ze zmianą dotychczasowego procesu produkcyjnego. Wdrożenie tego projektu pozwoliło wzbogacić ten proces o dodatkową fazę związaną z wytworzeniem surowców do produkcji. Uzyskane w czasie suszenia odpadów surowce wtórne zastępują niektóre z nabywanych dotychczas przez Holcim materiałów niezbędnych do produkcji, co obniża jej koszty. Dzięki nowej inwestycji na rynek zostały wprowadzone dwa gatunki cementu ze zwiększoną zawartością dodatków.

Koszt inwestycji wynosi 22,6 mln zł, zaś dofinansowanie z Funduszy Unijnych 5,5 mln zł.

 

Instalacja do odprowadzania popiołów lotnych i ich separacji

W Janikowie i Inowrocławiu powstało wspólne przedsięwzięcie Holcim i Grupy Ciech, które pozwala oszczędzać surowce naturalne i produkować cement niskoemisyjny.

Projekt został zrealizowany przez należący do Holcim i Sody Polskiej CIECH Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Popiołami Sp. z o.o. Przedsięwzięcie przyczynia się do lepszej ochrony środowiska naturalnego poprzez maksymalne wykorzystanie energii pierwotnej, a co za tym idzie zmniejszenie wykorzystania węgla jako surowca naturalnego. Wartość projektu to 41,5 mln zł, zaś wkład finansowy Unii Europejskiej wynosi 12,3 mln zł.

Zadaniem nowego podmiotu gospodarczego o nazwie Zakład Gospodarki Popiołami jest odbiór oraz separacja popiołów lotnych wytwarzanych w zakładach sodowych. Popioły te są stosowane jako pełnowartościowy surowiec do produkcji cementu. Powstające w trakcie separacji tzw. popioły wysokowęglowe są natomiast powtórnie wykorzystywane do produkcji ciepła w elektrociepłowniach Sody Polskiej Ciech, co pozwala oszczędzać surowce naturalne.

Inwestycja objęła również budowę dwóch instalacji suchego odprowadzania pyłów z ciepłowni Zakładów Sodowych Janikosoda oraz Zakładów Chemicznych Soda Mątwy.