LafargeHolcim ogłosił wyniki za 4. kwartał i cały rok 2015

 

 • Zmniejszenie zadłużenia w 4. kwartale o 1 mld CHF za sprawą wolnych przepływów pieniężnych w kwocie 813 mln CHF, pomimo utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na niektórych rynkach 

 • Fuzja przebiega zgodnie z planem, a proces integracji został w dużej mierze ukończony 

 • Przekroczenie celów dotyczących wydatków inwestycyjnych, efektów synergii i zadłużenia netto na rok 2015 

 • Ponad jedna trzecia transakcji sprzedaży aktywów została już potwierdzona, a pozostała część w ramach programu w trakcie realizacji zgodnie z planem 

 • Cele na 2018 potwierdzone; w 2016 r. nastąpi duży postęp w ich realizacji, w oparciu o połączony efekt synergii, dalsze zmniejszenie kosztów oraz umacnianie się otoczenia cenowego 

 • Propozycja dywidendy na poziomie 1,50 CHF na akcję

Dane za 4. kwartał i cały rok 2015

 

X - XII 2015

X - XII 2015

 

mld CHF

±

± LFL 
(like-for-like)

mld CHF

±

± LFL 
(like-for-like)

Sprzedaż netto

7,44

-5,9

+1,7

29,48

-6,2

+0,1

Zysk operacyjny EBITDA skorygowany 1

1,40

- 15,3

-8,4

5,75

-10,7

-4,6

- z wyłączeniem wpływu CO2

1,39

-12,9

-5,8

5,73

-9,7

-3,6

¹Zysk operacyjny EBITDA skorygowany o fuzję, restrukturyzację i transakcje jednorazowe

 

 • Strata netto za 4. kwartał, wynosząca 2,86 mld CHF, obejmuje odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów i inne odpisy (łącznie 3,0 mld)*

 • Wolne środki pieniężne za 4. kwartał, w kwocie 813 mln CHF, po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe w kwocie 166 mln CHF*

 • Zadłużenie netto: 17,3 mld CHF

 

- Pomimo trudnej sytuacji na niektórych rynkach osiągnęliśmy wyniki przekraczające wszystkie wyznaczone na 2015 r. cele dotyczące wydatków inwestycyjnych, efektu synergii oraz zmniejszenia poziomu zadłużenia netto - podkreśla Eric Olsen, Prezes LafargeHolcim. - Dzięki skupieniu na przepływach pieniężnych osiągnęliśmy w 4. kwartale solidne wyniki. Poczyniliśmy również znaczące postępy w realizacji programu sprzedaży aktywów, jednocześnie przyspieszając proces integracji w całej grupie kapitałowej oraz działania w obszarze zarządzania kosztami.

 

*Wartości zysku za cały rok oraz wolnych przepływów pieniężnych za cały rok nie przedstawiono, ponieważ dane za pełny rok nie są porównywalne ze względu na fuzję.

 

- Wiele z kluczowych elementów połączenia mamy już za sobą - dodaje Eric Olsen. - Nowa struktura organizacyjna już istnieje, a efekty synergii odczujemy jeszcze silniej w 2016 r. W ramach efektu synergii przewidujemy w tym roku stopniowy wzrost EBITDA do ponad 450 CHF. Ponadto podjęliśmy zdecydowane działania mające na celu dalszą racjonalizację kosztów - przede wszystkim na najtrudniejszych rynkach.

 

- Popyt na naszych rynkach w 2016 r. ogólnie wzrośnie o 2-4 proc - kontynuuje Eric Olsen. - Na rynkach wschodzących oczekujemy wzrostu za sprawą silnych fundamentów w dłuższej perspektywie czasowej i pomimo trudnej sytuacji na części rynków. Uwzględniając wpływ działalności Grupy na otoczenie, powinniśmy skorzystać na dynamicznym rozwoju sytuacji na wielu naszych rynkach.

 

- Przewidujemy, że w realizacji celów na 2018 roku pomogą nam między innymi połączone efekty synergii, dalsze zmniejszanie kosztów oraz umacnianie się otoczenia cenowego - podsumowuje Eric Olsen.

 

- Kluczową miarą postępu w realizacji przyjętej przez nas strategii tworzenia wartości jest wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych. Duża dyscyplina w obszarze alokacji kapitału oraz maksymalizacja przepływów pieniężnych pozwalają nam utrzymać rating inwestycyjny na przyzwoitym poziomie i wypracowywać zwrot z kapitału dla naszych akcjonariuszy.

Najważniejsze dane za 4. kwartał 2015 r.

Na wyniki za 4. kwartał miała wpływ trudna sytuacja na niektórych rynkach, szczególnie w Brazylii, Szwajcarii, Chinach, Indonezji, Zambii, Nigerii i Azerbejdżanie. Niższe przychody z CO2 i ujemne różnice kursowe również nie pozostały bez wpływu na wynik końcowy. Na niektórych rynkach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, na Filipinach, w Australii i Wielkiej Brytanii sytuacja była jednak korzystna.

Poczyniliśmy znaczące postępy w procesie integracji:

 • Efekty synergii wynikające z połączenia okazały się lepsze od planowanych: 130 mln CHF w przypadku zysku operacyjnego EBITDA, wobec planowanych na 2. półrocze 100 mln CHF, z czego 94 mln CHF w 4. kwartale.

 • Zakończyliśmy przegląd portfela; wart 3,5 mld CHF program dywestycyjny jest realizowany; mamy już potwierdzone transakcje w Korei Płd. i Arabii Saudyjskiej. W Maroko z naszym partnerem SNI podpisaliśmy umowę dotyczącą zwiększenia skali realizowanego wspólnie przedsięwzięcia poprzez połączenie spółek: Lafarge Ciments Maroc i Holcim Maroc w jeden podmiot, pod nazwą LafargeHolcim Maroc.

 

Przekroczyliśmy wyznaczone cele:

 • Wydatki inwestycyjne w 2. połowie roku zrealizowaliśmy zgodnie z przyjętym celem, tj. poniżej 1,4 mld CHF. Jest to kwota niższa o 200 mln CHF w porównaniu do poprzedniego celu, wynoszącego 1,6 mld CHF, co wynika z większej skuteczności zarządzania tymi wydatkami.

 • Zadłużenie netto zmniejszyło się do poziomu 17,3 mld CHF, tj. poniżej zakładanych 17,5 mld CHF - głównie za sprawą utrzymywania kontroli na wydatkami inwestycyjnymi, solidnych przepływów pieniężnych oraz koncentracji na kapitale obrotowym.

 

Podjęliśmy zdecydowane działania w reakcji na sytuację na najtrudniejszych rynkach.

 • Działania te dotyczyły zarządzania kosztami w całej firmie, szczególnie w Brazylii, Chinach, Rosji, Francji, we Włoszech, w Hiszpanii i Belgii, i miały na celu zwiększenie stabilności i konkurencyjności na tych rynkach.

Prognozy na 2016 r.

Rok 2016 będzie okresem postępów w realizacji celów na rok 2018. Przewidujemy, że popyt na naszych rynkach wzrośnie o 2-4 proc., przy uwzględnieniu utrzymującej się trudnej sytuacji gospodarczej na niektórych rynkach wschodzących. Pokazuje to również, że przeprowadzona przez nas fuzja była pierwszym i niezbędnym krokiem na drodze do stworzenia nowego podmiotu, zdolnego do wykorzystania szans, jakie pojawiają się w nadchodzących latach.

W bieżącym roku spodziewamy się przyśpieszenia tempa realizacji przyjętej strategii i przewidujemy, że:

 • wydatki inwestycyjne nie przekroczą 2 mld CHF;

 • stopniowy wzrost efektów synergii do ponad 450 mln CHF (wyrażonych zyskiem operacyjnym EBITDA);

 • podjęte przez nas działania w obszarze cen i inicjatyw służących zapewnieniu wysokiej jakości działań handlowych przyniosą w 2016 r. wymierne efekty;

 

Ponadto:

 • przewidujemy, że zadłużenie netto zmniejszy się na koniec roku do ok. 13,0 mld CHF, m.in. w wyniku realizacji programu dywestycji;

 • przewidujemy ponadto ukończenie wartego 3,5 mld CHF programu dywestycji (potwierdzonego już w jednej trzeciej);

 • chcemy utrzymać należyty rating inwestycyjny i dzięki temu przekazywać nadwyżki środków naszym akcjonariuszom (przede wszystkim w ramach progresywnej polityki wypłaty dywidend).

 

Potwierdzamy cele przyjęte na rok 2018, ogłoszone w listopadzie 2015.

 

Najważniejsze dane regionalne

Azja i Pacyfik

Na wyniki za cały 2015 r. miał wpływ wzrost wolumenów sprzedaży na Filipinach, w Wietnamie i Australii. Na rynku malezyjskim wsparliśmy rafinerię Petronas i przedsięwzięcie pod nazwą „Petrochemicals Integrated Development", będące jednym z kilku równie istotnych projektów, jakie realizujemy w tym regionie.

Spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach (oraz w pewnym stopniu także w Indiach) nie pozostało bez wpływu na zrealizowane wyniki. W sytuacji pogorszenia się warunków na chińskim rynku nieruchomości władze Chin nadal kładą nacisk na inwestycje infrastrukturalne, realizowane w specjalnych strefach ekonomicznych w całym kraju, oraz na rozwój obszarów miejskich. W przypadku Indonezji na wyniki miały wpływ opóźnienia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz presja cenowa. Zysk operacyjny EBITDA za cały 2015 rok, skorygowany o fuzję, restrukturyzację i transakcje jednorazowe, zmniejszył się do 8,6 proc. Sprzedaż netto liczona według formuły LFL (like-for-like) wzrosła w 4. kwartale o 2,6 proc. w porównaniu do 2014 r., ale za cały rok 2015 okazała się jedynie minimalnie niższa.

 

Europa

Silny wzrost na niektórych rynkach, m.in. brytyjskim i rumuńskim, przyczynił się do utrzymania wzrostu w tym trudnym regionie.

Jednakże niepewność i załamanie na rynkach budowlanych w kilku krajach nie pozostały bez wpływu na wyniki. Wolumeny sprzedaży zmalały, podobnie jak sprzedaż netto i zysk operacyjny EBITDA. Wyjątek stanowiła sprzedaż gotowych mieszanek betonowych. W tych warunkach koncentrowaliśmy się na działaniach służących zmniejszeniu kosztów w kilku krajach, m.in. w Rosji, we Francji i Włoszech. Równolegle pracowaliśmy nad tymi segmentami, które w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu wartości, realizując przy tym przyjętą strategię koncentracji na kliencie. Pozytywnym przykładem może być wybór naszej firmy na partnera budowlanego w ramach inwestycji polegającej na remoncie niemieckiej autostrady A7 na odcinku pomiędzy węzłami Hamburg Północno-Zachodni a Bordesholm. Zysk operacyjny EBITDA za cały rok 2015, skorygowany o dane obejmujące fuzję, restrukturyzację i transakcje jednorazowe, zmniejszył się do 8,7 proc. Sprzedaż netto w 4. kwartale była niższa o 1,2 proc. a w całym 2015 r. o 2,4 proc. w porównaniu do roku 2014.

 

Ameryka Łacińska

Na znaczącej części rynku Ameryki Łacińskiej Grupa osiągnęła dobre wyniki, które jednak znacząco osłabiła pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Brazylii. Inwestycje infrastrukturalne w Meksyku przyniosły pozytywne efekty, a sytuacja gospodarcza w Argentynie ustabilizowała się w ciągu roku.

Niemniej jednak w Brazylii - największej gospodarce w regionie - pogorszyła się sytuacja w sektorze budowlanym, co nie pozostało bez wpływu na sytuację partnerów handlowych Grupy w tej części świata. Jeszcze bardziej koncentrowaliśmy się na działaniach służących zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klientów na poszczególnych rynkach, korzystając przy tym z ugruntowanej pozycji Grupy w sektorze sprzedaży detalicznej.

Dużym sukcesem było wybranie naszej firmy na dostawcę materiałów przy budowie wieżowca Bacata w Kolumbii.

Sprzedaż netto w tym regionie, skorygowana o różnice kursowe, wzrosła w 2015 r. o 2,8 proc. do poziomu 3.241 mln CHF za sprawą lepszych wyników w Meksyku, Argentynie i Kolumbii - natomiast zysk operacyjny EBITDA zmniejszył się o 2,4 proc. do 876 mln CHF w konsekwencji spadków na rynku brazylijskim. Zysk operacyjny EBITDA za cały rok 2015, skorygowany o dane obejmujące fuzję, restrukturyzację i transakcje jednorazowe, nie zmienił się. Sprzedaż netto liczona według formuły LFL (like-for-like) wzrosła w 4. kwartale (o 1,3 proc.).

 

Bliski Wschód i Afryka

W regionie Bliskiego Wschodu i Afryki wzrost okazał się zróżnicowany. Na wyniki Grupy uzyskane na niektórych rynkach regionu miał wpływ niższy popyt, wynikający z niższych cen ropy naftowej i innych surowców. Z kolei w innych krajach, np. w Kenii i Algierii, Grupa zanotowała bardzo dobre wyniki. Zostaliśmy wybrani na dostawcę materiałów w ramach inwestycji Grande Mosque w Algierii.

Kraje eksportujące ropę naftową borykały się z niskimi cenami, na czym korzystali importerzy. Wyniki na rynku egipskim okazały się bardzo dobre, do czego przyczyniły się korzystne okoliczności rynkowe na początku roku oraz zwiększona aktywność w obszarze infrastruktury. Wzmożona urbanizacja w Nigerii pozytywnie wpłynęła na wyniki sprzedaży. Niestabilna sytuacja polityczna w regionie nie pozostała bez wpływu na sytuację na rynkach w Jordanii, Syrii i Iraku. Niemniej jednak w ujęci całkowitym wolumeny sprzedaży cementu i kruszyw w tym regionie w roku 2015 wzrosły.

Sprzedaż netto liczona według formuły LFL (like-for-like) wzrosła w 4. kwartale (o 3,7 proc.) i w całym 2015 r. (o 1,9 proc.) w stosunku do roku 2014, do poziomu 4.536 mln CHF, a zysk operacyjny EBITDA był niższy o 7,5 proc. I wyniósł 1.276 mln. Zysk operacyjny EBITDA za cały 2015 r., skorygowany o dane obejmujące fuzję, restrukturyzację i transakcje jednorazowe, zmalał o 4,6 proc.

 

Ameryka Północna

W Ameryce Północnej Grupa LafargeHolcim zanotowała solidne wyniki, do których przyczyniło się zarówno trwające ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych, jak i skuteczna polityka cenowa i optymalizacja kosztów.

Wolumeny sprzedaży cementu i kruszyw wzrosły całościowo na rynku Stanów Zjednoczonych oraz we wschodnich prowincjach Kanady; częściowo zostały zrównoważone mniejszym popytem w niektórych rejonach (np. w zachodniej części Kanady czy Teksasie), gdzie inwestycje dotyczące ropy naftowej i innych surowców znajdowały się pod presją, a także w konsekwencji programu dywestycyjnego prowadzonego w niektórych stanach. Do dużych przedsięwzięć w tym regionie można zaliczyć węzeł drogowy St Croix w stanie Minnesota oraz kasyno MG w Waszyngtonie.

Znaczny wzrost wyników finansowych Grupa zawdzięcza przede wszystkim wynikom na rynku Stanów Zjednoczonych, ale również lepszej od przewidywanej realizacji efektów synergii. W USA zysk operacyjny EBITDA osiągnął wartość dwucyfrową - głównie za sprawą aktywnej polityki zarządzania kosztami, cenami i marżami.

Sprzedaż netto liczona według formuły LFL (like-for-like) wzrosła w 4. kwartale (o 3,1 proc.) i w całym 2015 r. (o 5,4 proc.) w stosunku do roku 2014, natomiast zysk operacyjny EBITDA (skorygowany o dane obejmujące fuzję, restrukturyzację i transakcje jednorazowe) za cały rok wzrósł o 12 proc.

 

Program dywestycyjny

W ramach ogłoszonego przez Grupę wartego 3,5 mld CHF programu dywestycji, dokonano dotychczas znaczących postępów. Najnowsze informacje dotyczą podpisania umów na atrakcyjnych warunkach cenowych, których przedmiotem jest sprzedaż udziałów w zakładach znajdujących się w Korei Południowej i Arabii Saudyjskiej oraz rozszerzenie współpracy z SNI w Maroko.

 

 • Maroko

Po przeprowadzeniu fuzji LafargeHolcim, z naszym wieloletnim marokańskim partnerem SNI podpisaliśmy umowę dotyczącą zwiększenia skali realizowanego wspólne przedsięwzięcia poprzez połączenie spółek Lafarge Ciments Maroc i Holcim Maroc w jeden podmiot pod nazwą LafargeHolcim Maroc. W wyniku tego połączenia LafargeHolcim i SN będą właścicielami 64,7-procentowego pakietu akcji nowej wiodącej spółki na marokańskim rynku materiałów budowlanych. Nowa grupa, która powstanie w efekcie połączenia obu sieci skorzysta na pozycji rynkowej łączących się podmiotów w sektorze betonu i kruszyw, a unikalna platforma dystrybucyjna umożliwi dostarczenia klientów na terenie całego kraju produktów i rozwiązań o zwiększonej wartości. Przewiduje się, że wartość efektu synergii dla nowej grupy wyniesie potencjalnie 45 mln CHF, a ich realizacja zostanie rozłożona na dwa lata.

Poza Maroko, w oparciu o wieloletnią współpracę w Maroko oraz duże doświadczenie na rynku afrykańskim, spółki LafargeHolcim i SN postanowiły stworzyć wspólną platformę we francusko­języcznej części Afryki Subsaharyjskiej.

Transakcje te powinny zostać zamknięte w trzecim kwartale 2016 r., a ich przeprowadzenie jest uzależnione od zgody organów regulacyjnych, spełnienia zwyczajowych warunków realizacji tego typu przedsięwzięć, a także zgody akcjonariuszy spółekLafarge Ciments Maroc i Holcim Maroc na ich połączenie.

LafargeHolcim i SNI zamierzają również zaproponować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy nowego, połączonego podmiotu w Maroko, powzięcie decyzji o wypłacie specjalnej dywidendy z premii akwizycyjnej, co ma na celu optymalizację struktury bilansowej nowej grupy. W wyniku tych operacji zadłużenie netto na poziomie Grupy LafargeHolcim zmniejszyłoby się do 0,6 mld CHF (przed uwzględnieniem wpływu specjalnej dywidendy, o której mowa powyżej).

 

 • Korea Południowa

Grupa podpisała umowę z konsorcjum funduszy private equity: Glenwood iBaring Asia, dotyczącą sprzedaży południowokoreańskiego zakładu Lafarge Halla Cement za cenę 560 mld KRW (ok. 465 mln CHF). Zamknięcie transakcji powinno nastąpić w drugim kwartale 2016 roku po spełnieniu zwyczajowych warunków realizacji tego typu przedsięwzięć. Spółka LafargeHalla Cement to jeden z największych w Korei Południowej producentów cementu, posiadający jedną zintegrowaną cementownię, której roczne zdolności produkcyjne wynoszą 8,3 mln ton. Spółka dysponuje również siecią dystrybucyjną w całym kraju, a zatrudnia ok. 500 osób.

 

 • Arabia Saudyjska

Grupa podpisała umowę dotyczącą sprzedaży 25-procentowego pakietu akcji w spółce Al Safwa Cement Company z siedzibą w Arabii Saudyjskiej. Nowym właścicielem akcji będzie El-Khayyat Group, która za pakiet zapłaci 131 mln CHF. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić w trzecim kwartale 2016 r., po spełnieniu zwyczajowych warunków realizacji tego typu przedsięwzięć.

 

Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości:

W kontekście realizacji działań mających na celu wykorzystanie efektów synergii, ukończenia pierwszego przeglądu portfela, a także postępu w realizacji programu alokacji ceny zakupowych, w 4. kwartale Grupa zaliczyła w koszty jednorazowo kwotę 3,0 mld CHF, związaną z odpisami aktualizacyjnymi z tytułu utraty wartości aktywów oraz innymi odpisami. Kwota ta jest wynikiem przede wszystkim zmienności warunków rynkowych w Brazylii, Rosji, Iraku i Chinach, a także zamknięcia lub odłożenia „do szuflady" określonych aktywów na podstawie przeglądu portfela po fuzji.

 

Koszty jednorazowe:

Koszty jednorazowe w 4. kwartale, związane z połączeniem spółek, restrukturyzacją oraz innymi obszarami, wyniosły 407 mln CHF, z czego 182 CHF to koszty wdrożenia planów działań mających na celu wykorzystanie efektów synergii (w tym działań restrukturyzacyjnych).

 

Koszty finansowe:

Do kosztów finansowych za 4. kwartał, wynoszących 392 mln CHF, zaliczono 20 mln CHF wynikające z działań mających na celu wykorzystanie finansowego efektu synergii, które realizowane są szybciej niż przewidywano.

 

Podatki:

Na efektywną stawę podatku dochodowego za 4. kwartał znaczący wpływ miały niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu odpisy aktualizujące. Obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego za 4. kwartał obejmuje kwotę 234 mln CHF.

 

Zadłużenie finansowe netto

Zmniejszenie się zadłużenia finansowego netto w 4. kwartale o 1 mld CHF wynika przede wszystkim z uzyskania środków pieniężnych z działalności operacyjnej, głównie poprzez obniżenie kapitału obrotowego netto za sprawą zarówno sezonowości, jak i aktywnego zarządzania.

 

Kluczowe dane Grupy

Dane finansowe proforma na poziomie Grupy

 

 

 

 

 

I - XII2015

 

I - XII2014

 

±

 

± wg LFL

Sprzedaż cementu

mln T

255,7

255,2

+0,2

+0,2

Sprzedaż kruszyw

mln T

292,2

293,7

-0,5

-0,5

Sprzedaż gotowej mieszanki betonowej

mln m3

56,8

57,7

-1,4

-1,4

Sprzedaż neto

mln CHF

29 483

31 437

-6,2

0,1

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

4 645

5 986

-22,4

-17,6

Zysk operacyjny EBITDA skorygowany¹

mln CHF

5 751

6 438

-10,7

-4,6

Marża operacyjna EBITDA

 

15,8

19,0

 

 

Marża operacyjna EBITDA skorygowana¹

 

19,5

20,5

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

mln CHF

2 550

3 135

-18,7

-19,2

¹Z wyłączeniem fuzji, restrukturyzacji i zdarzeń jednorazowych

 

Dane finansowe proforma na poziomie Grupy

 

 

 

 

X-XII2015

 

X-XI2014

 

±

 

± wg LFL

Sprzedaż cementu

mln T

66,5

63,4

+4,8

+4,8

Sprzedaż kruszyw

mln T

75,8

73,7

+2,9

+2,9

Sprzedaż gotowej mieszanki betonowej

mln m3

14,3

14,2

+0,8

+0,8

Sprzedaż neto

mln CHF

7 441

7 912

-5,9

+1,7

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

988

1 474

-33,0

-26,9

Zysk operacyjny EBITDA skorygowany¹

mln CHF

1 395

1 647

-15,3

-8,4

Marża operacyjna EBITDA

 

13,3

18,6

 

 

Marża operacyjna EBITDA skorygowana¹

 

18,8

20,8

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

mln CHF

1 560

1 774

-12,0

-8,2

¹Z wyłączeniem fuzji, restrukturyzacji i zdarzeń jednorazowych

 

Kluczowe dane w podziale na regiony

Dane finansowe proforma - region Azji i Pacyfiku

 

 

 

 

I - XII2015

 

I - XII2014

 

±

 

± wg LFL

Sprzedaż cementu

mln t

123,1

122,2

+0,8

+0,8

Sprzedaż kruszyw

mln t

34,8

34,2

+1,8

+1,8

Sprzedaż gotowej mieszanki betonowej

mln m3

15,9

16,0

-0,2

-0,2

Sprzedaż neto

mln CHF

9 048

9 512

-4,9

-1,7

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

1 486

1 719

-13,5

-10,6

Zysk operacyjny EBITDA skorygowany¹

mln CHF

1 565

1 769

-11,5

-8,6

Marża operacyjna EBITDA

 

16,4

18,1

 

 

Marża operacyjna EBITDA skorygowana¹

 

17,3

18,6

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

mln CHF

1 058

1 033

+2,4

+3,7

¹Z wyłączeniem fuzji, restrukturyzacji i zdarzeń jednorazowych

 

Dane finansowe proforma - region Azji i Pacyfiku

 

   

 

X-XII2015

 

X-XI2014

 

±

 

± wg LFL

Sprzedaż cementu

mln t

33,0

31,1

+6,2

+6,2

Sprzedaż kruszyw

mln t

9,4

8,4

+11,8

+11,8

Sprzedaż gotowej mieszanki betonowej

mln m3

4,1

4,2

-3,1

-3,1

Sprzedaż neto

mln CHF

2 363

2 448

-3,5

+2,6

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

357

424

-15,8

-9,5

Zysk operacyjny EBITDA skorygowany¹

mln CHF

400

456

-12,4

-6,5

Marża operacyjna EBITDA

 

15,1

17,3

 

 

Marża operacyjna EBITDA skorygowana¹

 

16,9

18,6

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

mln CHF

495

472

+5,0

+7,4

¹Z wyłączeniem fuzji, restrukturyzacji i zdarzeń jednorazowych

 

Dane finansowe proforma - region Europy

 

 

 

 

I - XII2015

 

I - XII2014

 

±

 

± wg LFL

Sprzedaż cementu

mln t

42,1

44,2

-4,7

-4,7

Sprzedaż kruszyw

mln t

123,0

124,4

-1,1

-1,1

Sprzedaż gotowej mieszanki betonowej

mln m3

18,7

18,5

+0,9

+0,9

Sprzedaż neto

mln CHF

7 356

8 367

-12,1

-2,4

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

1 089

1 455

-25,2

-17,6

Zysk operacyjny EBITDA skorygowany¹

mln CHF

1 264

1 537

-17,8

-8,7

Marża operacyjna EBITDA

 

14,8

17,4

 

 

Marża operacyjna EBITDA skorygowana¹

 

17,2

18,4

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

mln CHF

503

610

-17,5

-15,7

¹Z wyłączeniem kosztów fuzji i restrukturyzacji.

 

Dane finansowe proforma - region Europy

 

 

 

 

X-XII2015

 

X-XI2014

 

±

 

± wg LFL

Sprzedaż cementu

mln t

10,2

10,4

-1,6

-1,6

Sprzedaż kruszyw

mln t

30,9

30,4

+1,6

+1,6

Sprzedaż gotowej mieszanki betonowej

mln m3

4,7

4,4

+6,1

+6,1

Sprzedaż neto

mln CHF

1 783

1 946

-8,4

-1,2

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

225

350

-35,6

-32,0

Zysk operacyjny EBITDA skorygowany¹

mln CHF

304

372

-18,4

-11,7

Marża operacyjna EBITDA

 

12,6

18,0

 

 

Marża operacyjna EBITDA skorygowana¹

 

17,0

19,1

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

mln CHF

228

261

-12,6

-11,6

¹Z wyłączeniem fuzji, restrukturyzacji i zdarzeń jednorazowych

 

Dane finansowe proforma - region Ameryki Łacińskiej

 

 

 

 

I - XII2015

 

I - XII2014

 

±

 

± wg LFL

Sprzedaż cementu

mln t

27,9

28,2

-1,2

-1,2

Sprzedaż kruszyw

mln t

7,9

10,6

-25,7

-25,7

Sprzedaż gotowej mieszanki betonowej

mln m3

7,3

7,8

-6,7

-6,7

Sprzedaż neto

mln CHF

3 241

3 540

-8,4

+2,8

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

876

949

-7,7

-2,4

Zysk operacyjny EBITDA skorygowany¹

mln CHF

907

964

-5,9

0,1

Marża operacyjna EBITDA

 

27,0

26,8

 

 

Marża operacyjna EBITDA skorygowana¹

 

28,0

27,2

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

mln CHF

298

353

-15,7

-21,5

¹Z wyłączeniem fuzji, restrukturyzacji i zdarzeń jednorazowych

 

Dane finansowe proforma - region Ameryki Łacińskiej 

 

 

 

 

X - XII2015

 

X - XII2014

 

±

 

± wg LFL

Sprzedaż cementu

mln t

6,7

7,1

-5,8

-5,8

Sprzedaż kruszyw

mln t

2,0

2,4

-14,2

-14,2

Sprzedaż gotowej mieszanki betonowej

mln m3

1,8

1,9

-4,6

-4,6

Sprzedaż neto

mln CHF

784

892

-12,0

+1,3

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

197

236

-16,5

-12,3

Zysk operacyjny EBITDA skorygowany¹

mln CHF

217

249

-13,0

-7,0

Marża operacyjna EBITDA

 

25,2

2,65

 

 

Marża operacyjna EBITDA skorygowana¹

 

27,6

28,0

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

mln CHF

96

180

-46,7

-50,3

¹Z wyłączeniem fuzji, restrukturyzacji i zdarzeń jednorazowych

 

Dane finansowe proforma - region Bliskiego Wschodu i Afryki

 

 

 

 

I - XII2015

 

I - XII2014

 

±

 

± wg LFL

Sprzedaż cementu

mln t

43,4

42,9

+1,0

+1,0

Sprzedaż kruszyw

mln t

11,2

10,6

+5,9

+5,9

Sprzedaż gotowej mieszanki betonowej

mln m3

5,6

5,9

-5,8

-5,8

Sprzedaż neto

mln CHF

4 536

4 969

-8,7

+1,9

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

1 276

1 562

-18,3

-7,5

Zysk operacyjny EBITDA skorygowany¹

mln CHF

1 362

1 611

-15,4

-4,6

Marża operacyjna EBITDA

 

28,1

31,4

 

 

Marża operacyjna EBITDA skorygowana¹

 

30,0

32,4

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

mln CHF

964

990

-2,6

+10,1

¹Z wyłączeniem fuzji, restrukturyzacji i zdarzeń jednorazowych
 
 

Dane finansowe proforma - region Bliskiego Wschodu i Afryki

 

 

 

 

X-XII2015

 

X-XI2014

 

±

 

± wg LFL

Sprzedaż cementu

mln t

11,3

10,2

+10,8

+10,8

Sprzedaż kruszyw

mln t

2,8

2,4

+14,8

+14,8

Sprzedaż gotowej mieszanki betonowej

mln m3

1,4

1,4

+0,2

+0,2

Sprzedaż neto

mln CHF

1 077

1 196

-10,0

+3,7

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

210

350

-40,1

-28,3

Zysk operacyjny EBITDA skorygowany¹

mln CHF

271

363

-25,4

-12,9

Marża operacyjna EBITDA

 

19,5

29,3

 

 

Marża operacyjna EBITDA skorygowana¹

 

25,2

30,4

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

mln CHF

320

189

+69,6

+94,2

¹Z wyłączeniem fuzji, restrukturyzacji i zdarzeń jednorazowych

 

Dane finansowe proforma - region Ameryki Północnej

 

 

 

 

I - XII2015

 

I - XII2014

 

±

 

± wg LFL

Sprzedaż cementu

mln t

21,8

20,9

+4,2

+4,2

Sprzedaż kruszyw

mln t

115,3

113,8

+1,3

+1,3

Sprzedaż gotowej mieszanki betonowej

mln m3

9,3

9,4

-1,0

-1,0

Sprzedaż neto

mln CHF

5 678

5 418

+4,8

+5,4

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

1 121

1 046

+7,2

+8,2

Zysk operacyjny EBITDA skorygowany¹

mln CHF

1 183

1 065

+11,1

+12,0

Marża operacyjna EBITDA

 

19,7

19,3

 

 

Marża operacyjna EBITDA skorygowana¹

 

20,8

19,7

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

mln CHF

651

535

+21,8

+26,4

¹Z wyłączeniem fuzji, restrukturyzacji i zdarzeń jednorazowych

 

Dane finansowe proforma - region Ameryki Północnej

 

 

 

 

X-XII2015

 

X-XI2014

 

±

 

± wg LFL

Sprzedaż cementu

mln t

5,8

5,4

+6,9

+6,9

Sprzedaż kruszyw

mln t

30,7

30,0

+2,1

+2,1

Sprzedaż gotowej mieszanki betonowej

mln m3

2,4

2,3

+2,8

+2,8

Sprzedaż neto

mln CHF

1 501

1 500

+0,1

+3,1

Zysk operacyjny EBITDA

mln CHF

282

299

-5,6

-2,0

Zysk operacyjny EBITDA skorygowany¹

mln CHF

326

302

+8,1

+11,6

Marża operacyjna EBITDA

 

18,8

19,9

 

 

Marża operacyjna EBITDA skorygowana¹

 

21,7

20,1

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

mln CHF

555

569

-2,6

-0,7

¹Z wyłączeniem fuzji, restrukturyzacji i zdarzeń jednorazowych

 

W niniejszej informacji prasowej wyniki Grupy za lata 2014 i 2015 przedstawiono przy założeniu, że połączenie spółek Lafarge i Holcim miało miejsce w styczniu 2014 roku. Wyniki nie uwzględniają spółek (udziałów/akcji w spółkach) przeznaczonych do zbycia (przewidywane również w 2015), ale uwzględniają spółki: UNICEMNigeria, Bangladesz, Shui on Cement oraz Shuangma Chiny.

 

Na potrzeby proponowanej fuzji, dane finansowe proforma za rok 2014, które wzięto pod uwagę w Dokumencie Rejestracyjnym (zarejestrowanym dn. 11 maja 2015 r.) uwzględniały wyłącznie wpływ fuzji Lafarge/Holcim oraz bezpośrednie skutki tej transakcji (przede wszystkim sprzedaż udziałów/akcji na rzecz CRH) znane w tamtym czasie. Obecnie po przeprowadzeniu połączenia, dane finansowe proforma zawarte w liście od akcjonariuszy w ramach niniejszego sprawozdania, uwzględniają oprócz fuzji i dokonanych w ostatnim czasie zmian zakresu transakcji dywestycyjnych zrealizowanych w kontekście połączenia spółek Lafarge/Holcim, również wpływ zmiany klasyfikacji kosztów fuzji i kosztów restrukturyzacji, dekonsolidację jednostki w Australii, działającej w ramach wspólnego przedsięwzięcia, a także skutki programu dywestycyjnego obejmujących przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2014 i 2015, rozpoczęte lub ukończone przez Lafarge. Dane te nie uwzględniają wpływu rozliczeń cen zakupu na zysk operacyjny EBITDA, wynikającego przede wszystkim z wyceny zapasów.

 

Dokonano przeglądu niebadanych danych finansowych proforma, które wcześniej opublikowano dla potrzeb wnikliwej analizy danych według formuły LFL (like-for-like). Ustalono pewne niezgodności dotyczące zakresu i klasyfikacji poprzednich okresów. Niezgodności te skorygowano. Zysk operacyjny EBITDA za 2014 zmieniono o (-) 57 mln CHF (X - XII 2014: (-) 63 mln CHF), aby prawidłowo uwzględnić zmiany zakresu. Ponadto przepływy pieniężne z działalności operacyjnej za VII - IX 2015 skorygowano o kwotę 293 mln CHF poprzez zmianę klasyfikacji niektórych transakcji na instrumentach dłużnych (zaliczenie do działalności finansowej). Korekty te pozostają bez wpływu na zbadane sprawozdanie finansowe.

 

Informacje dodatkowe

Prezentacja wyników przeznaczona dla analityków oraz raport roczny za rok 2015 dostępne są na stronie internetowej LafargeHolcim pod adresem
www.lafargeholcim.com

 

Sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSR opublikowano na stronie internetowej
http://reports.lafargeholcim.com/2015/annual-report/