Zarząd LafargeHolcim kończy przegląd w sprawie działalności w Syrii i potwierdza wprowadzenie wcześniej ogłoszonych środków zaradczych

 

Dnia 2 marca br. Grupa LafargeHolcim poinformowała o wstępnych wynikach zleconego przez zarząd niezależnego dochodzenia wewnętrznego w sprawie zarzutów dotyczących działalności zakładu Lafarge w Syrii.

Szczególną uwagę poświęcono sprawdzeniu doniesień o związkach pracowników z ugrupowaniami zbrojnymi oraz stronami objętymi sankcjami w okresie od 2013 roku do momentu całkowitej ewakuacji zakładu, która nastąpiła we wrześniu 2014 roku. Dochodzenie wewnętrzne zostało przeprowadzone przez niezależnego, zewnętrznego doradcę o dużym doświadczeniu merytorycznym w zakresie złożonych dochodzeń transgranicznych.
 
Zarząd zamknął wyżej wspomniane niezależne dochodzenie. Potwierdzono, że wiele działań podjętych w celu zapewnienia dalszego bezpiecznego funkcjonowania zakładu w Syrii nie powinno w ogóle mieć miejsca, a ocena sytuacji przez osoby odpowiedzialne za te działania była w znacznym stopniu błędna i niezgodna z obowiązującym kodeksem postępowania. Wnioski z dochodzenia potwierdzają również, że mimo iż omawiane działania były przedmiotem dochodzenia na szczeblu lokalnym i regionalnym, niektórzy członkowie kadry kierowniczej Grupy byli świadomi okoliczności wskazujących na naruszenia standardów postępowania biznesowego obowiązujących w Lafarge.
 
Biorąc pod uwagę wewnętrzny charakter dochodzenia oraz obecne stanowisko Erica Olsena, jego rola Dyrektora Generalnego Grupy i potencjalne zaangażowanie w tę sprawę były przedmiotem szczególnego zainteresowania. Po starannej analizie informacji podjętych w ramach dochodzenia Zarząd doszedł jednak do wniosku, że Eric Olsen nie był odpowiedzialny za jakiekolwiek nieprawidłowości wykryte w ramach dochodzenia, ani też nie był ich świadomy. W związku z postępowaniem sądowym we Francji spółka nie będzie w przyszłości komentować ani wyników dochodzenia, ani poszczególnych działań. 
 
Zarząd potwierdza przyjęcie środków zaradczych ogłoszonych w dniu 2 marca 2017 roku na podstawie wcześniejszych wniosków. Środki te obejmowały m.in. przyjęcie procedury bardziej rygorystycznej oceny ryzyka (głównie w odniesieniu do stron trzecich wysokiego ryzyka); wprowadzenie nowego programu weryfikacji kontrahentów pod kątem obecności na listach podmiotów zastrzeżonych oraz nowego programu w zakresie sankcji i kontroli eksportu, a także realizację dalszych działań wynikających z przeprowadzonych analiz porównawczych.
 
Po zakończeniu przeglądu Zarząd nakazał Ericowi Olsenowi oraz jego zespołowi zarządczemu wdrożenie wyżej opisanych środków. Komisja ds. Etyki, Uczciwości i Ryzyka, której utworzenie ogłoszono już wcześniej, będzie odpowiedzialna za nadzorowanie skrupulatnego wdrożenia tych środków, co w efekcie powinno wzmocnić procedury dotyczące zgodności i zwiększyć jej poziom w obrębie całej Grupy. Komisja będzie działała pod wspólnym kierownictwem członka Komitetu Wykonawczego odpowiedzialnego za organizację i zasoby ludzkie oraz dyrektora ds. zgodności i kwestii prawnych, a podlegać będzie Komisji Zarządu LafargeHolcim ds. Finansów i Audytu.
 
- Choć doceniam to, że osoby odpowiedzialne za działania w Syrii najwyraźniej uważały, że ich postępowanie leży w najlepszym interesie spółki oraz jej pracowników, nie ma mowy o żadnym kompromisie w odniesieniu do zgodności z zasadami czy przestrzegania standardów zawartych w kodeksie postępowania spółki, niezależnie od wyzwań, z jakimi przychodzi się mierzyć. Jesteśmy zdeterminowani, by zagwarantować, że wydarzenia z Syrii nigdy się w Grupie LafargeHolcim nie powtórzą - podkreślił Beat Hess, Prezes Zarządu Grupy LafargeHolcim.
 
Zgodnie z dostępnymi obecnie informacjami nie ma podstaw, by sądzić, że wspomniane oskarżenia będą mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy. Podsumowanie końcowego sprawozdania z dochodzenia dostępne jest na stronie internetowej Grupy LafargeHolcim
(www.lafargeholcim.com/summary-syriainvestigation- findings).

 

O LafargeHolcim

 

LafargeHolcim jest wiodącym światowym dostawcą materiałów i rozwiązań budowlanych, wspierających pracę murarzy, budowniczych, architektów i inżynierów na całym świecie. Działania grupy obejmują produkcję cementu, kruszyw i gotowych mieszanek betonu, które są wykorzystywane w szeregu projektów budowlanych – począwszy od niedrogich mieszkań i małych, lokalnych projektów, a skończywszy na ambitnych projektach infrastrukturalnych, pełnych wyzwań z perspektywy architektonicznej. W obliczu coraz większego stopnia urbanizacji oddziałującej na ludzi i naszą planetę, Grupa LafargeHolcim dostarcza innowacyjne produkty i rozwiązania budowlane zgodnie z wyraźnie złożonym zobowiązaniem troski o zrównoważony rozwój społeczny i ochronę środowiska. LafargeHolcim utrzymuje wiodącą pozycję rynkową na świecie i zatrudnia około 90 000 pracowników w ponad 80 krajach. Portfolio zaangażowania LafargeHolcim jest w sposób zrównoważony rozdystrybuowane na rynki rozwijające się i rynki dojrzałe.
 
Dalsze informacje:www.lafargeholcim.com.
Profil Grupy w serwisie Twitter: @LafargeHolcim

 

LafargeHolcim w Syrii

 

Ze względu na cechy produktu oraz proces produkcyjny, cementownie zlokalizowano na rynkach, który obsługuje, lub w ich sąsiedztwie. Na niektórych obszarach wiąże się to z problemami – takim obszarem jest Syria. Budowa cementowni Lafarge w tym kraju trwała niemal trzy lata i pochłonęła w przybliżeniu 680 milionów dolarów. Zakład rozpoczął produkcję w maju 2010 roku, stając się ważnym miejscem zatrudnienia dla okolicznych społeczności i dostarczając cement na potrzeby budownictwa mieszkalnego, komercyjnego, drogowego i tym podobnych odbiorców w całej Syrii. Niemal od dnia otwarcia zakładu sytuacja polityczna w kraju zaczęła się gwałtownie pogarszać, co przyniosło bardzo poważne problemy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i działalności zakładu. Wyzwania te obejmowały m.in. zakłócenia dostaw niezbędnych do funkcjonowania zakładu i dystrybucji produktów, jak również zagrożenia dla bezpieczeństwa naszych pracowników. Od czasu do czasu różne ugrupowania zbrojne przejmowały lub próbowały przejąć kontrolę nad terenami otaczającymi zakład. Sytuacja wokół zakładu stale się pogarszała, co ostatecznie zmusiło LafargeHolcim do porzucenia go we wrześniu 2014 roku i zwolnienia pracowników, którzy w konsekwencji stracili jedyne źródło utrzymania. Od tamtej pory Grupa LafargeHolcim nie podejmowała prób ponownego uruchomienia zakładu.
 

Ważny komunikat na temat zrzeczenia odpowiedzialności – oświadczenia dotyczące przyszłości.

 

Niniejsze oświadczenie zawiera informacje o charakterze prognoz. Tego rodzaju oświadczenie nie stanowi przewidywania wyników przedsiębiorstwa bądź jakiekolwiek innego wskaźnika wydajności przedsiębiorstwa, a jedynie tendencje i cele, obejmujące na przykład plany, inicjatywy, wydarzenia, produkty, rozwiązania i usługi wraz ich możliwym rozwojem i potencjałem. LafargeHolcim wyraża niniejszym przekonanie, że informacje o charakterze prognoz uwzględnione w oświadczeniach dotyczących przyszłości oparte są na racjonalnych przesłankach dostępnych w chwili publikacji niniejszego dokumentu – niemniej jednak inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę, że oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się znacząco od wyników przedstawionych w wypowiedziach o charakterze prognoz z uwagi na wpływ licznych czynników ryzyka i niepewności – trudnych do przewidzenia, a ponadto zazwyczaj pozostających poza kontrolą LafargeHolcim (włączywszy m.in. czynniki ryzyka opisane w sprawozdaniu rocznym LafargeHolcim udostępnionym na stronie internetowej www.lafargeholcim.com). Różnice wynikać mogą również z niepewności związanej z warunkami rynkowymi i realizacją planów przedsiębiorstwa. Niniejszy komunikat ma na celu podkreślenie, by nie polegać na treściach informacji o charakterze prognoz. LafargeHolcim nie jest zobowiązane do zapewnienia aktualizacji oświadczeń dotyczących przyszłości.