Czym jest beton?

 

Beton powstaje w wyniku wiązania i twardnienia mieszanki betonowej. Materiał końcowy uzyskiwany jest poprzez wymieszanie kilku składników, których proporcje są dokładnie wyliczone na podstawie potrzeb budowy i analiz laboratoryjnych.

Zgodnie z definicją zawartą w normie PN-EN 206 A1:2016-12 beton to „materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu”.

Główne składniki betonu to:

  • spoiwo, czyli cement
  • kruszywo
  • woda
  • ewentualne dodatki (powyżej 5 w stosunku do masy spoiwa)
  • ewentualne domieszki lub włókna (poniżej 5 w stosunku do masy spoiwa)

Zastosowane kruszywa mogą być naturalne, tj. żwir (kruszywo grube), piasek (kruszywo drobne), łamane (tłuczeń, grys), lub sztuczne, np. keramzyt. Dodatki domieszki stosuje się po to, aby poprawić właściwości mieszanek. Ich zadaniem jest między innymi opóźnienie procesu wiązania, zwiększenie mrozoodporności czy wodoszczelności.

Skład mieszanki betonowej ustalany jest na podstawie wymagań projektanta po uwzględnieniu oddziaływania środowiska, w jakim ma pracować element betonowy/żelbetowy, obliczeń i analiz laboratoryjnych. W ten sposób uzyskany beton spełnia oczekiwania na przykład odnoszące się do odporności na działanie czynników zewnętrznych czy też odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie.

Podział na rodzaje betonu wprowadza norma PN-EN 206 A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10. Zgodnie z normą beton klasyfikuje się: ze względu na ciężar objętościowy, miejsce wykonania (np. wykonany na miejscu, towarowy lub produkowany w wytwórni prefabrykowanych wyrobów betonowych) oraz gęstość (zagęszczany lub samozagęszczalny, np. beton samozagęszczalny Agilia™ Beton).

Pojęcia, które warto znać:

  • Beton – kompozyt uzyskany z cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatków.
  • Cement – wyrób budowlany będący spoiwem hydraulicznym.
  • Zaczyn – mieszanina cementu, ewentualnych dodatków i domieszek oraz wody.
  • Zaprawa – mieszanina cementu, ewentualnych dodatków i domieszek, piasku oraz wody, czyli mieszanina zaczynu i piasku.