Czym są klasy ekspozycji betonu?

Klasa ekspozycji betonu oznaczana jest zgodnie z normą PN-EN 206:2014 i stanowi informację związaną z oddziaływaniem czynników środowiskowych na beton w konstrukcji. Oddziaływanie może mieć charakter fizyczny lub chemiczny i wpływać na beton, zbrojenie lub inne metalowe elementy, których w projekcie konstrukcyjnym nie uwzględniono jako obciążenia.

Co oznaczają poszczególne klasy ekspozycji betonu?

Poniższe zestawienie zawiera klasy ekspozycji betonu według normy PN-EN 206:2014. Jak je interpretować? Mieszanka betonowa opatrzona jest oznaczeniem wskazującym na klasę ekspozycji. Przykładowo, beton widniejący jako XC2 zgodnie z normą nadaje się do zastosowania w środowisku mokrym, sporadycznie suchym. Beton klasy XA3 z kolei – w środowisku narażonym na silną agresję chemiczną itd.

Zestawienie klas ekspozycji betonu na podstawie normy PN-EN 206:2014

Brak zagrożenia

 • X0 – wszystkie betony niezbrojone, z wyłączeniem klas XF oraz XA. Klasa środowiskowa uzależniona od korozji poprzez karbonatyzację
 • XC1 – betony sporadycznie suche i sporadycznie suche lub stale mokre;
 • XC2 – betony mokre, sporadycznie suche;
 • XC3 – betony umiarkowanie wilgotne;
 • XC4 – betony cyklicznie suche i mokre.

Klasa środowiskowa uzależniona od działania chlorków niepochodzących z wody morskiej

 • XD1 – betony umiarkowanie wilgotne;
 • XD2 – betony sporadycznie suche;
 • XD3 – betony cyklicznie suche i mokre. Klasa środowiskowa uzależniona od działania chlorków pochodzących z wody morskiej
 • XS1 – korozja wywołana stałym zasoleniem powietrza;
 • XS2 – korozja wynikająca ze stałego zanurzenia w wodzie;
 • XS3 – betony znajdujące się w strefie pływów, rozbryzgów i aerozoli. Klasa ekspozycji wywołana zamrażaniem lub rozmrażaniem
 • XF1 – betony umiarkowanie nasycone wodą;
 • XF2 – betony umiarkowanie nasycone wodą ze środkami odladzającymi;
 • XF3 – betony silnie nasycone wodą bez środków odladzających;
 • XF4 – betony silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską. Klasa ekspozycji uzależniona od agresji chemicznej
 • XA1 – betony wystawione na słabą agresję chemiczną;
 • XA2 – betony wystawione na umiarkowaną agresję chemiczną;
 • XA3 – betony wystawione na silną agresję chemiczną.

Jakie zagrożenia środowiskowe uwzględniają klasy ekspozycji betonu?

Wśród zagrożeń środowiskowych oddziałujących na beton w przypadku klas ekspozycji bierze się pod uwagę przede wszystkim: wpływ wody na beton;

 • agresywność chemiczną;
 • agresywność środków odladzających;
 • obecność chlorków pochodzących z wody morskiej;
 • obecność chlorków niepochodzących z wody morskiej;
 • karbonatyzację.

Jakie wymagania należy uwzględnić w składzie betonu dla klas ekspozycji?

Wymagania w zakresie składu oraz właściwości betonu są określone dla każdej z klas ekspozycji i uwzględniają:

 • maksymalny współczynnik woda/cement (w/c);
 • minimalną zawartości cementu;
 • minimalną klasę wytrzymałości betonu na ściskanie;
 • minimalną zawartość powietrza dla klas ekspozycji XF2-XF4;
 • dopuszczone rodzaje i klasy składników (dodatkowo).