Spoiwo drogowe 
Gruntar 22,5 HRB E 3

Opis produktu

GRUNTAR 22,5 HRB E 3 to hydrauliczne spoiwo drogowe na bazie klinkieru portlandzkiego oraz odpowiednio dobranych dodatków mineralnych.

gruntar-logo.png

Korzyści z zastosowania spoiwa drogowego Gruntar 22,5 HRB E3
 

 • Przyspiesza prace stabilizacyjne
 • Zapewnia uniwersalność – można go stosować zarówno w przypadku gruntów spoistych, jak i niespoistych
 • Gwarantuje szybki przyrost wytrzymałości i jednocześnie osusza grunt
 • Obniża koszt wykonania stabilizacji

Parametry techniczne spoiwa drogowego Gruntar 22,5 HRB E 3

 

Właściwości fizyko-chemiczne produktu

Gruntar 22,5 HRB E 3

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach [MPa]

≥ 10

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [MPa]

≥ 22,5

Początek czasu wiązania [min]

≥ 90

Stała objętości (rozszerzalność)

≤ 10

Zastosowanie

Spoiwo Gruntar 22,5 HRB E 3 przeznaczone jest do:

 • stabilizacji i wzmacniania gruntów oraz mieszanek kruszyw stosowanych na podbudowy i warstwy podjezdniowe,
 • stabilizacji gruntów gruboziarnistych i kruszyw przy podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych, w tym w przypadku dojrzewania w warunkach silnego nasycenia wodą,
 • stabilizacji gruntów, dla których wymagany jest wysoki wskaźnik mrozoodporności,
 • stabilizacji z jednoczesną poprawą nośności oraz osuszaniem gruntów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Cechy spoiwa Gruntar 22,5 HRB E 3

Spoiwo Gruntar 22,5 HRB E3 jest produkowanym fabrycznie hydraulicznym spoiwem drogowym, dostarczanym w postaci gotowej do zastosowania.

Warunki stosowania – zalecenia wykonawcze

Spoiwo hydrauliczne Gruntar 22,5 HRB E3 należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, zakresem oraz warunkami, które podano w karcie produktu i w przepisach techniczno-budowlanych właściwych dla poszczególnych rodzajów budowli w inżynierii komunikacyjnej.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Produkt jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu może powodować wystąpienie chorób. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą poprzez stosowanie okularów ochronnych z bocznymi osłonami oraz rękawic ochronnych.

Gwarancja i warunki przechowywania
 1. Gruntar 22,5 HRB E 3 jest objęty 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie zadeklarowanych parametrów.
 2. Spoiwo należy przechowywać w zamkniętych i suchych zbiornikach w warunkach chroniących przed wilgocią.
 3. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od gwarantowanego okresu przez producenta.

Kontakt

Image
info.png

Zamówienia i informacje

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ HOLCIM