Nowy węzeł i odcinek drogi S17 – ważny nie tylko dla Warszawy

Jednym z obecnie realizowanych zadań jest budowa odcinka drogi i ważnego węzła komunikacyjnego stanowiących część wschodniej obwodnicy Warszawy. Ta inwestycja przyniesie szereg korzyści zarówno użytkownikom przyszłej trasy, okolicznym mieszkańcom, jak i środowisku naturalnemu.

Węzeł Zakręt i odcinek drogi S17 – dlaczego powstała ta inwestycja?

Brak wystarczającej infrastruktury drogowej w Polsce nie stanowi dla nikogo tajemnicy. Istniejący układ komunikacyjny nie jest w stanie sprostać stale i szybko zwiększającemu się ruchowi kołowemu. Najbardziej jest to widoczne w centrach dużych miast – należy tu dodać, że problemy z korkowaniem się ulic mają dziś obecnie także dzielnice znacznie oddalone od centrum. To dlatego budowa miejskich obwodnic o dużej przepustowości stała się jednym z priorytetów. Obwodnice powstają i są rozbudowywane w wielu ośrodkach miejskich. Jednym z nich jest oczywiście Warszawa. W trakcie budowy znajdują się m.in. węzeł Zakręt oraz liczący 2,5 km odcinek drogi do węzła Lubelska, które stanowią część wschodniej obwodnicy stolicy. To bardzo ważny etap budowy obwodnicy. Węzeł Lubelska stanowić będzie jeden z kluczowych węzłów całego Warszawskiego Węzła Drogowego, a budowany odcinek Lubelska–Zakręt, wraz z samym węzłem Zakręt, przyczyni się do ułatwienia ruchu drogowego w ważnych kierunkach. Połączy z Warszawą m.in.:

  • Terespol – planowaną autostradą A2,
  • Białystok – drogą krajową nr 8, a docelowo drogą ekspresową S8,
  • Lublin – drogą krajową nr 17, a docelowo drogą ekspresową S17.

Przez południową obwodnicę Warszawy (istniejący odcinek węzeł Konotopa – węzeł Puławska i planowany węzeł Puławska – węzeł Lubelska) pozwoli na szybkie dotarcie właśnie do zachodniego węzła Konotopa autostrady A2.

Wybór inwestora padł na Holcim

Inwestor, czyli GDDKiA o. Warszawa, oraz generalny wykonawca, Warbud S.A., do zadań związanych z produkcją i dostawą mieszanki betonowej koniecznej do wybudowania nawierzchni dróg wybrali Holcim (dawniej Lafarge). Profesjonalny zespół wielokrotnie dotąd udowodnił, że posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz specjalistów, którzy są w stanie sprostać najwyższym standardom w zakresie wytwarzania mieszanek betonowych. Kluczowa dla tego wyboru była nie tylko jakość betonu, ale również zdolność Holcim do spełnienia wysokich wymagań w zakresie wydajności produkcji mieszanki. Jest to bardzo istotne w przypadku takich realizacji jak drogi. Niewielu wytwórców w kraju jest w stanie sprostać trudnym wymaganiom związanym z dużymi możliwościami wytwórczymi.

Na czym polegało zadanie Holcim?

W okresie od grudnia 2021 do czerwca 2022 r. Holcim wyprodukował i dostarczył na miejsce wbudowania zaplanowane ilości mieszanki betonowej. Mieszanka przeznaczona była do wykonania nawierzchni. Dolna warstwa betonowa (DWB) to aż 16 579 m³ mieszanki C35/45, natomiast na górną warstwę betonową (GWB) przeznaczono 4560 m³ betonu, również klasy C35/45. Mieszankę betonową przygotowywano w wytwórniach mobilnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego węzła Zakręt.

Ryzyko niepowodzenia, czyli co mogło pójść nie tak

Każda inwestycja oraz każdy etap budowy są obarczone pewnym ryzykiem niepowodzenia. Oczywiście profesjonalne firmy są w stanie dzięki wiedzy i doświadczeniu zredukować to ryzyko do minimalnego poziomu, zawsze jednak pozostaje pewien element niepewności co do powodzenia przedsięwzięcia. W przypadku budów najczęściej związany jest z terminowością przeprowadzonych prac, ale nie tylko. Dla Holcim przy budowie węzła Zakręt oraz odcinka drogowego ekspresówki S17 pewnym ryzykiem była konieczność realizacji prac w szybkim tempie oraz potrzeba mobilizacji dużej ilości sprzętu. Ostatecznie wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie z projektem, standardami BiOZ oraz oczekiwaniami klienta, również w obszarze jakości produktu i usługi. Podczas prac nie wystąpiły żadne zdarzenia niebezpieczne, a także nie zostały zgłoszone jakiekolwiek reklamacje na usługi świadczone przez Holcim.

Wyzwania, jakim trzeba było sprostać, budując drogę

Brak wspomnianych reklamacji oraz bezpieczne przeprowadzenie wszystkich prac nie oznaczają jednak, że zespół Holcim (dawniej Lafarge) nie musiał sprostać żadnym wyzwaniom. Przeciwnie, było ich kilka.

Wydajność wytwórni

Na placu budowy zainstalowano wytwórnie mobilne. Holcim realizuje w ten sposób wiele inwestycji, ponieważ produkcja mieszanki betonowej na miejscu ma dwie zasadnicze zalety. Po pierwsze pozwala na szybką dostawę betonu i skraca czas realizacji zadania, a po drugie ogranicza transport, zmniejszając koszty inwestycji i ograniczając do minimum powstawanie śladu węglowego.

Budowa węzła Zakręt oraz planowanego odcinka drogi S17 wymagała produkcji mieszanki w dwóch mobilnych wytwórniach o łącznej realnej wydajności około 220 m³/h.

Infrastruktura

Ze względu na charakter inwestycji warunki infrastrukturalne były mocno ograniczone. W pasie budowanej drogi musiała powstać działka, która pomieściła nie tylko dwa węzły wytwórcze, ale także odpowiednio zasobny magazyn surowców. Należy również pamiętać o tym, że teren musiał umożliwić swobodny transport i sprostać założeniom logistycznym.

Organizacja ruchu

Wspomniane już stosunkowo trudne warunki infrastrukturalne wymagały starannego planowania wszelkich zadań związanych z ruchem na placu budowy. Odpowiednia jego organizacja miała wpływ nie tylko na sprawność i szybkość realizacji zadań, ale także na bezpieczeństwo zespołu Holcim i innych uczestników procesu budowlanego.

Koordynacja działań

Organizacja ruchu, choć istotna, jest jedynie jednym z elementów koordynacji prac składających się na całość przedsięwzięcia. Dostawy mieszanki betonowej musiały być skoordynowane z tempem realizacji prac na miejscu wbudowania. Z kolei zaopatrzenie wytwórni w surowce przy ograniczonej infrastrukturze wymagały idealnej synchronizacji z produkcją mieszanki betonowej.

Zmienność warunków atmosferycznych

Realizacja zadania w połowie przypadła na miesiące zimowe oraz wczesnowiosenne. Oczywiste jest, że w okresie od grudnia do marca aura nie sprzyjała przedsięwzięciu, które poza produkcją polegało wyłącznie na dostawie mieszanki betonowej do wbudowania. Wielokrotnie trzeba było dostosować zarówno tempo prac, jak i w ogóle możliwość ich przeprowadzenia do istniejącej pogody.

Współpraca w międzynarodowym zespole

Już współpraca we własnym zespole wymaga wysiłku i chęci nawiązania dobrych relacji. Tym trudniejsze jest wzajemne dopasowanie, jeśli, tak jak w przypadku tej inwestycji, konieczne jest podjęcie wspólnych działań z członkami innego zespołu, w dodatku zagranicznego. Tym razem Holcim połączyła swoje siły z czeską spółką Eurovia.

W jaki sposób pomogliśmy? Kto i jak skorzysta na realizacji inwestycji?

Misja i wizja Holcim obejmują strategię zrównoważonego rozwoju. Inwestycja, która polegała na wyprodukowaniu i dostarczeniu odpowiedniej mieszanki betonowej przeznaczonej do budowy drogi S17 oraz węzła Zakręt, doskonale wpisuje się w tę koncepcję. Lepsza komunikacja zawsze wpływa pozytywnie na rozwój przyległych terenów, a bardziej zaawansowana infrastruktura drogowa przyczynia się do ograniczenia emisji spalin oraz hałasu w porównaniu z nieefektywnymi, zakorkowanymi traktami komunikacyjnymi. Biorąc udział w realizacji inwestycji, Holcim przyczyniło się do korzystnych zmian na rzecz przyszłych użytkowników węzła Zakręt i dróg w jego obszarze, a także na rzecz okolicznych mieszkańców i środowiska naturalnego. Kierowcy odnotują mniejsze zużycie paliwa, skorzystają na lepszym komforcie jazdy i szybciej niż obecnie pokonają ten sam dystans. Lepsze drogi to ponadto mniejsze ryzyko wypadków oraz korzyść dla ekologii.

 

Pozostałe realizacje