Cement Ekspert®

Opis produktu

Cement Ekspert® - CEM II/B-V 42,5 R – zapewnia trwałe i wytrzymałe konstrukcje betonowe przy doskonałej urabialności i plastyczności mieszanki betonowej. Cement Ekspert® to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami norm PN- EN 197-1.

 

Image
ekspert-720-670.png

Korzyści z zastosowania cementu Ekspert

 • Poprawia komfort pracy dzięki bardzo dobrej urabialności i plastyczności
 • Umożliwia uzyskanie trwałych betonów o wysokiej klasie wytrzymałości
 • Pozwala na zmniejszenie ilości cementu w mieszance betonowej i zaprawach, przyczyniając się do obniżenia kosztów budowy
 • Ułatwia zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Skraca czas realizacji inwestycji dzięki szybkiemu wiązaniu i twardnieniu
 • Może być stosowany w większości klas ekspozycji
 • Szybkie rozprowadzanie mieszanki po szalunku oraz powierzchniach poziomych

Cechy cementu Ekspert 
 

 • wysokie wytrzymałości wczesne i końcowe,
 • umożliwia szybkie usunięcie deskowań,
 • odporność na korozyjne działanie siarczanów i niska alkaliczność,
 • ciemna barwa uzyskanych powierzchni,
 • bardzo dobra urabialność.

   

Zastosowanie cementu Ekspert 
 

 • betony wysokiej wytrzymałości zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50)
 • posadzki i jastrychy także pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne,
 • betony przeznaczone na konstrukcje stropów, wieńców, belek schodów i nadproży oraz na fundamenty
 • zaprawy tynkarskie zewnętrzne,
 • elementy prefabrykowane drobnowymiarowe (bloczki pustaki).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 - CEM II/B-V 42,5 R.

Warunki stosowania

Cement Ekspert® CEM II/B-V 42,5 R przy dozowaniu zgodnym z aktualną normą PN-EN 206 + PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji z wyjątkiem klas XF3, XF4 oraz XA2, XA3.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla cementu zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

Gwarancja

Cement Ekspert® objęty jest 120-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie deklarowanych parametrów jakościowych i redukcję Cr(VI).

Opakowanie

Cement Ekspert® dostępny jest w 25-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1400 kg.

Warunki przechowywania

Właściwe warunki przechowywania cementu gwarantują zachowanie właściwości użytkowych cementu oraz redukcję chromu(VI):

 1. Cement należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).
 2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od okresu gwarancji na produkt.
 3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
 4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Kontakt

Image
phone.png

Cement workowany

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Produkty powiązane