Hydromedia – beton wodoprzepuszczalny od Holcim

Opis produktu

Hydromedia to wodoprzepuszczalna, uniwersalna nawierzchnia, umożliwiająca bardzo szybkie odprowadzenie wody deszczowej do gruntu bądź systemów kanalizacji. Zapobiega również efektowi lokalnych podtopień, gdyż stanowi świetny rezerwuar wody w przypadku nagłych i ulewnych opadów. Jest to proekologiczne rozwiązanie odprowadzające wodę opadową do gruntu, sprzyjające naturalnej cyrkulacji wody w przyrodzie.

logo hydromedia
 
hydromedia 1 1

 

Hydromedia to beton kruszywowy, w którym ziarna kruszyw są otoczone przez zaprawę cementową spajającą je ze sobą, a jednocześnie tworzącą system połączonych pustek o dużej przepuszczalności. Wolne przestrzenie podbudowy pozwalają na swobodny przepływ wody przez warstwę betonu. Dzięki takiej budowie Hydromedia zapewnia przepuszczalność wody na poziomie co najmniej 10 mm/s – w zależności od doboru kruszywa.

Korzyści z zastosowania betonu wodoprzepuszczalnego

 • Dzięki swojej strukturze i wodoprzepuszczalności jest proekologiczny, wspiera ideę zrównoważonego rozwoju, jednocześnie zapewniając trwałe i wytrzymałe powierzchnie
 • Umożliwia uzyskanie stabilnej w czasie powierzchni podbudowy o znikomych odchyleniach od poziomu
 • Zapewnia wysokie parametry przepuszczalności wody przez warstwę wierzchnią
 • Pozwala na mniejsze zużycie materiałów sczepnych między podbudową na nawierzchnią
 • Zgodnie z rekomendacją itb oraz ibdim nadaje się do zastosowania jako podbudowa nawierzchni komunikacyjnych, sportowych, placów zabaw, terenów zielonych oraz zielonych dachów

Cechy betonu wodoprzepuszczalnego Hydromedia
 

 • wodoprzepuszczalna, uniwersalna;
 • umożliwia bardzo szybkie odprowadzenie wody deszczowej do gruntu lub systemów kanalizacji;
 • przepuszczalność betonu regulowana przez dobór kruszywa (minimalna to 10 mm/s);
 • stabilna w czasie podbudowa o niewielkich odchyleniach od poziomu;
 • dobra przyczepność warstw wierzchnich;
 • zmniejszenie zużycia materiałów sczepnych;
 • mrozoodporność w klasie F50.
   

Zastosowanie
 

 • drogi przeznaczone dla ruchu pieszego i lekkiego ruchu kołowego;
 • w warstwie wodoprzepuszczalnej na stropodachach;
 • podbudowa zewnętrznych warstw przepuszczalnych nawierzchni sportowych;
 • podbudowa warstw nawierzchniowych placów zabaw;
 • podbudowa warstw nawierzchniowych terenów zielonych zlokalizowanych zarówno na gruncie, jak i na dachach budynków;
 • podbudowa warstw nawierzchni drogowych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenia normowe

Beton wodoprzepuszczalny - Hydromedia™

Warunki stosowania

Przed przystąpieniem do wbudowania mieszanki należy przygotować podłoże wraz z szalunkiem zgodnie z projektem. Hydromedia™ jest produktem niepompowalnym i może być rozkładana bezpośrednio z leja, podawana taczką, wozidłem lub zasobnikiem. Mieszanka może być układana przy temperaturze średniodobowej powyżej 5°C. Należy unikać prowadzenia prac przy silnym nasłonecznieniu i temperaturze przekraczającej 30°C. Wykończenie powierzchni odbywa się poprzez jej ręczne wypoziomowanie za pomocą łaty i rur prowadzących lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (tzw. kombajnu).

Mieszankę należy rozkładać partiami tak, aby nie dopuścić do jej wyschnięcia przed wbudowaniem. Rozłożoną docelowo mieszankę należy niezwłocznie przykryć folią budowlaną na okres 7 dni od momentu zakończenia wbudowania produktu.

Kontakt

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Jakie są dopuszczalne sposoby aplikacji produktu Hydromedia?

Hydromedia jest produktem niepompowalnym, dlatego jego rozkładanie należy przeprowadzić za pomocą leja, zasobnika lub wozidła bądź dostarczać na miejsce wbudowania za pomocą taśmy albo taczki. Wykończenie powierzchni polega na wypoziomowaniu ręcznym (przy pomocy łaty i rur prowadzących) lub mechanicznym, przy użyciu tzw. kombajnu.

Jaka jest minimalna i maksymalna grubość wylewanej warstwy podbudowy?

Wylewana warstwa musi mieć grubość co najmniej 100 mm i maksymalnie 200 mm, żeby zachowała swoje parametry, w tym odpowiednią wodoprzepuszczalność.

Jak należy budować nawierzchnie sportowe z Hydromedia?

Produkt stosuje się na uprzednio przygotowane podłoże o nośności G1 (E = 100 MPa). Jeśli naturalne podłoże charakteryzuje się inną grupą nośności, należy bezwzględnie doprowadzić je do grupy nośności G1. Na takim podłożu układa się 15 cm warstwę odsączającą, a następnie 15 cm warstwę konstrukcyjno-drenażową Hydromedia. Kolejno mocuje się warstwę wierzchnią – trawę syntetyczną, podłoże polipropylenowe lub akrylowe itp.

Dokumenty do pobrania - archiwalne

Najnowsze artykuły