Cement Dynamik

Opis produktu

Cement DYNAMIK - CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N rekomendowany jest do betonów wymagających wysokich wytrzymałości wczesnych i doskonale wykończonych powierzchni. To cement portlandzki wieloskładnikowy o klasie wytrzymałości 52,5, normalnej wytrzymałości wczesnej (N) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Image
dynamik-525-720-670.png

Korzyści z zastosowania cementu Dynamik

 • Obniża koszty budowy – wydajniejszy o 15% niż CEM I 42,5 (potrzebna mniejsza ilość cementu do uzyskania podobnych właściwości)
 • Pozwala otrzymać beton do prac konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości
 • Dzięki wysokim wytrzymałościom wczesnym skraca czas składowania prefabrykatów przed transportem 
 • Skraca czas budowy (poprzez szybkie usunięcie deskowań) oraz proces produkcji prefabrykatów (dzięki szybszemu rozformowaniu)
 • Poprawia estetykę powierzchni gotowego elementu prefabrykowanego
 • Pozwala uzyskać bardziej intensywne zabarwienie elementu prefabrykowanego przy mniejszym dozowaniu barwników
 • Ogranicza ryzyko powstawania wykwitów węglanowych
 • Zwiększa szczelność struktury stwardniałego betonu
 • Ogranicza zjawisko „bleedingu” (wysięku wody na powierzchnię)
 • Redukuje wystąpienie rys skurczowych na stwardniałym betonie

Cechy cementu Dynamik

 

 • wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa,
 • wysoka dynamika narastania wytrzymałości,
 • krótki czas wiązania,
 • jasny kolor,
 • ograniczony skurcz.

 

Zastosowanie cementu Dynamik

 

 • elementy prefabrykowane (m.in. płoty betonowe, bloczki, kostki brukowe),
 • betony na konstrukcję schodów, wieńców, belek, nadproży,
 • betony wymagające wysokiej wytrzymałości wczesnej, klasy od C16/20 do C45/55,
 • fundamenty.

Kontakt

Image
phone.png

Cement workowany

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

Warunki stosowania

Cement Dynamik CEM II/A-M(S-LL) 52,5 N przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XA2 i XA3 (agresja chemiczna wywołana siarczanami).

Gwarancja

Cement Dynamik objęty jest 120-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie deklarowanych parametrów jakościowych i redukcję Cr (VI).

Warunki przechowywania

Właściwe warunki przechowywania cementu gwarantują zachowanie właściwości użytkowych cementu oraz redukcję chromu(VI):

1. Cement należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).

2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od okresu gwarancji na produkt.

3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.