Specyfikacja i zamówienie betonu

 

Istotnym elementem przy każdym zamówieniu betonu jest specyfikacja techniczna, która precyzuje wymagania dotyczące mieszanki betonowej, a także wykonawstwa. Tym samym obejmuje najważniejsze obszary związane z zapewnieniem odpowiedniej trwałości betonu.

Najczęstszą praktyką jest zamawianie betonu w zewnętrznej betoniarni, który jest dostarczany specjalnym betonowozem lub wytwarzany na placu budowy – w takim przypadku bardzo ważna staje się specyfikacja, czyli sporządzenie zamówienia.

W Polsce najczęściej można spotkać się z dwoma rodzajami specyfikacji: 

 • OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna, która jest głównym dokumentem przetargowym i kontraktowym
 • SST – Szczegółowa Specyfikacja Pomocnicza, która jest materiałem pomocniczym

Przy większych inwestycjach specyfikacja betonu leży po stronie projektanta i stanowi część projektu. Rolą projektanta na etapie projektowania jest zdefiniowanie możliwych środowisk agresywnych oddziałujących na konstrukcję. Jest to odpowiedzialne zadanie, ponieważ konstrukcje betonowe i żelbetowe muszą charakteryzować się wysoką trwałością. Aby to zapewnić, już na etapie projektowania należy uwzględnić charakter oddziaływań środowiska na dany rodzaj betonu. Ważne staje się również zastosowanie większych wymagań dla otuliny, właściwy sposób wbudowania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne.

Podstawowa charakterystyka betonu projektowanego uwzględnia zgodność z normą EN, klasę wytrzymałości na ściskanie, zawartość chlorków, maksymalny rozmiar ziaren kruszywa, gęstość oraz konsystencję i przede wszystkim klasy ekspozycji.

Specyfikacja betonu projektowanego powinna uwzględniać:

 • zgodność z normą EN
 • klasę wytrzymałości na ściskanie
 • klasy ekspozycji
 • maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa
 • klasę zawartości chlorków, konsystencję, gęstość (przy czym gęstość dot. betonów ciężkich i lekkich; dla betonu zwykłego nie powinna być specyfikowana)
 • rodzaj lub klasa cementu lub kruszywa

Specyfikacja betonu recepturowego powinna uwzględniać:

 • zgodność z normą EN
 • zawartość cementu, jego rodzaj i klasę
 • współczynnik w/c
 • rodzaj kruszywa
 • uziarnienie
 • typ i ilość domieszki lub dodatku

Warto dodać, że przy betonie projektowanym za dobór składników i spełnienie wyspecyfikowanych parametrów odpowiada producent, a przy betonie recepturowym producent odpowiada tylko za prawidłowe dozowanie składników wyspecyfikowanych przez zamawiającego.

W procesie budowlanym za prawidłowo przedłożoną producentowi betonu specyfikację odpowiedzialny jest wykonawca robót, czyli odbiorca betonu. Wykonawca, składając zamówienie, specyfikuje wymagania w odniesieniu do betonu na podstawie projektu budowlanego. Odpowiednio przygotowana specyfikacja, przekazana producentowi betonu pozwoli mu na wyprodukowanie i dowiezienie mieszanki na miejsce zgodnie z zamówieniem.