Usługi laboratoryjne

 

Specjalistyczne usługi laboratoryjne dla klientów kupujących cementy, kruszywa i mieszanki betonowe.

Struktura organizacyjna laboratoriów Holcim w Polsce opiera się głównie na trzech Centrach Badań Betonów – ulokowanych w Małogoszczu, Kujawach, a także w Warszawie. Zespół tych laboratoriów wykonuje podstawowe i specjalistyczne badania według obowiązujących norm, a przedmiot badań stanowią odpowiednio: mieszanki betonowe, stwardniały beton, elementy prefabrykowane, kruszywa oraz grunty.

Ponadto kadra Centrów Badań Betonów prowadzi wiele projektów badawczo-rozwojowych, a także świadczy usługi w zakresie doradztwa technologicznego. Dodatkowo Holcim w Polsce ma szereg laboratoriów sektorowych realizujących bieżące badania surowców i wyrobów gotowych na poziomie kontroli jakości partii produkcyjnej. 

Dodatkowo posiadamy 6 laboratoriów sektorowych zlokalizowanych w różnych regionach Polski, gdzie koncentrujemy się przede wszystkim na badaniach w ramach kontroli produkcji. Przygotowani jesteśmy również do prowadzenia badań zlecanych świeżej mieszanki oraz stwardniałego betonu.

 

Usługi laboratoryjne świadczone dla Klientów kupujących cement i kruszywa to m.in.
 

1. Pobór prób u Klientów i dostarczenie do jednego z naszych laboratoriów (lokalizacyjnie najbliższego).

2. Wykonywanie zleconych badań na terenie wskazanym przez Klientów (np. teren inwestycji).

3. Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych w warunkach normowych.

 

4. Badanie świeżych mieszanek betonowych pod względem:

 • konsystencji (metodami: Ve-Be, opadu stożka lub stolika rozpływowego),
 • gęstości,
 • zawartości powietrza metodą ciśnieniową,
 • badanie mieszanek SCC za pomocą: rozpływu, L-box, V-funnel oraz J-ring,
 • oznaczenia charakterystyki porów powietrznych w mieszance betonowej – AVA (Air Void Analyzer).

5. Badania betonu pod kątem:

 • wytrzymałości na ściskanie,
 • wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu,
 • wytrzymałości na zginanie,
 • nasiąkliwości,
 • gęstości,
 • wodoszczelności – przepuszczalność wody przez beton,
 • głębokości penetracji wody pod ciśnieniem,
 • mrozoodporności zwykłej,
 • mrozoodporności przy udziale soli odladzających,
 • ścieralności metodą tarczy Boehm'ego,
 • skurczu.

6. Badania kostek brukowych pod kątem:

 • wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu,
 • wytrzymałości na ściskanie,
 • nasiąkliwości,
 • odporności na zamrażanie/rozmrażanie – również przy udziale soli,
 • ścieralności metodą tarczy Boehm'ego.

7. Badania kruszyw z oznaczeniami:

 • składu ziarnowego,
 • wilgotności,
 • nasiąkliwości,
 • zawartości zanieczyszczeń organicznych,
 • gęstości,
 • gęstości nasypowej,
 • wytrzymałości na miażdżenie,
 • odporności na rozdrobnienie (Los Angeles),
 • mrozoodporności.

8. Badania geotechniczne:

 • badanie wilgotności optymalnej,
 • maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,
 • wykonywanie próbek automatycznym ubijakiem Proctor'a,
 • wykonanie próbek młotem wibracyjnym,
 • wskaźnik zagęszczenia gruntu,
 • dynamiczny moduł odkształcenia,
 • badania Lekką Płytą Dynamiczną.

Usługi laboratoryjne świadczone dla Klientów kupujących gotowe mieszanki betonowe to m.in.

1. Doradztwo technologiczne:

 • doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań,
 • prowadzenie szkoleń,
 • wsparcie technologiczne na budowach.

2. Badania dla Klientów na placu budowy:

 • sprawdzanie konsystencji i zawartości powietrza,
 • zbadanie w/c (stosunek ilości wody do cementu w mieszance betonowej),
 • sprawdzenie ilości włókien w posadzkach,
 • wykonanie odwiertów rdzeniowych,
 • monitoring temperatury w konstrukcji,
 • badanie wytrzymałości na odrywanie pull-off,
 • badanie wytrzymałości na ścinanie (PressoMess),
 • badanie wilgotności podkładów podłogowych,
 • badanie nieniszczące sklerometryczne (wytrzymałość na ściskanie).

 

Rodzaje badań wykonywanych w naszych laboratoriach

1. Świeża mieszanka betonowa:

 • oznaczenie konsystencji metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2
 • oznaczenie parametrów mieszanki SCC (rozpływ)wg PN-EN 12350-8
 • oznaczenie zawartości powietrza w mieszance metodą ciśnieniową wg PN-EN 12350-7
 • oznaczenie gęstości mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-6

2. Beton stwardniały:

 • oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3
 • oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg PN-EN 12390-5
 • oznaczenie wytrzymałości na rozłupywanie wg PN-EN 12390-6
 • oznaczenie mrozoodporności zwykłej betonu
 • oznaczenie mrozoodporności betonu z udziałem soli odladzających
 • oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8
 • badanie sklerometryczne młotkiem Schmidta

3. Inne badania:

 • monitoring temperatury w konstrukcji
 • symulacja temperatury w konstrukcji
 • badanie ciepła hydratacji mieszanki betonowej
 • badanie rozkładu porowatości w mieszance betonowej – AVA
 • doradztwo w sprawach technologicznych
 • badanie Presso-Mess
 • badanie Pull-Off
 • pomiar rozwartości rys w konstrukcji
 • kompleksowe badania kruszyw
Image
phone.png

Usługi laboratoryjne