Symbole na opakowaniach cementu

 Cement produkowany jest zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, która wraz z rozporządzeniami wykonawczymi reguluje kwestie dotyczące dopuszczenia cementu do obrotu oraz bezpieczeństwo jego stosowania. Podstawowym potwierdzeniem zgodności produktu z przepisami są znaki CE lub B umieszczone na opakowaniach lub workach cementu. Cement sprzedawany luzem powinien mieć wydaną dokumentację handlową.


Wymagane symbole i oznaczenia na opakowaniach cementu:

 • znak CE umożliwia wprowadzenie cementu do obrotu na terenie krajów należących do Unii
 • znak budowlany B umożliwia sprzedaż cementu tylko na terenie Polski
 • znak bezpieczeństwa Xi informuje o zagrożeniu dla zdrowia
 • informacje na temat warunków i okresu przechowywania

Tak zwany cement do powszechnego użytku (zgodnie z nazewnictwem Komitetu Technicznego 51 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego) opisywany jest za pomocą symboli:

 • CEM I – cement portlandzki
 • CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy
 • CEM III – cement hutniczy
 • CEM IV – cement pucolanowy
 • CEM V – cement wieloskładnikowy

W ramach różnych rodzajów cementu można spotkać oznaczenie:

 • zawartości składników głównych innych niż klinkier w postaci znaków A, B, C oraz ich rodzajach: S – żużel wielkopiecowy, V – popiół lotny krzemionkowy, L lub LL – kamień wapienny
 • klas wytrzymałości jako 32,5; 42,5 oraz 52,5
 • dynamiki narastania wytrzymałości wczesnej dla cementów w postaci znaków R, N, L, gdzie R to wysoka, N – normalna, a L – niska, przy czym L odnosi się tylko do CEM III)
 • wyróżników określających specjalne właściwości cementu LH, SR lub HSR, NA, gdzie LH to cement o niskim cieple hydratacji, SR lub HSR – cement odporny na siarczany, a NA – cement o niskiej zawartości alkaliów

W oznaczeniach cementu można się spotkać z łączeniem poszczególnych cech dodatkowych i właściwości specjalnych, np. cement specjalny o wysokiej odporności na siarczany i o niskiej zawartości alkaliów (HSR NA).

 

Dowiedz się również: Z czego powstaje cement