TURBO CEM I 52,5 R

Opis produktu


Cement TURBO CEM I 52,5 R to cement portlandzki o klasie wytrzymałości 52,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) spełniający wymagania normy PN-EN 197-1., jest przeznaczony w szczególności do produkcji sprężanych elementów prefabrykowanych, oraz elementów infrastruktury inżynierii mostowej i kolejowej.

Główne zastosowania

 • wykonywanie betonów i zapraw szybkosprawnych;
 • wykonywanie elementów infrastruktury drogowo-mostowej;
 • produkcja prefabrykatów sprężonych.
lafarge cement turbo logo

 

Image
Cement TURBO CEM I 52,5 R

Korzyści z zastosowania cementu TURBO CEM I 52,5 R

 • Skraca czas do rozformowania, przenoszenia i transportu elementów
 • Pozwala na szybszą rotację form
 • Ogranicza skłonności mieszanki do „bleedingu” (wysięku wody na powierzchnię)
 • Eliminacja lub ograniczenie obróbki termicznej podczas produkcji elementów prefabrykowanych
 • Możliwość produkcji mieszanek zapraw szybkosprawnych i naprawczych
 • Możliwość stosowania w obiektach inżynierii drogowej, mostowej i kolejowej ( na podstawie rekomendacji technicznej ibdim)

Cechy cementu TURBO CEM I 52,5 R

 

 • bardzo wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa,
 • bardzo wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania (ok 27 MPa po 24 godzinach),
 • betony wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, mostowym, nawierzchniowym i tunelowym (Rekomendacja Techniczna IBDiM dostępna na stonie produktu),
 • duża uniwersalność stosowania (dopuszczony we wszystkich klasach ekspozycji oprócz XA2 i XA3),
 • jasna barwa,
 • wysokie ciepło hydratacji,
 • wysoki stopień rozdrobnienia,
 • wysoka stabilność i powtarzalność parametrów.


Zastosowanie cementu TURBO CEM I 52,5 R
 

 • produkcja elementów prefabrykowanych (w tym sprężonych) o wysokich wytrzymałościach wczesnych niezależnie od warunków dojrzewania
 • produkcja suchych mieszanek,
 • produkcja drobnowymiarowych prefabrykatów wibrowanych i wibroprasowanych,
 • wytwarzanie betonów samozagęszczalnych SCC i betonów wysokowartościowych BWW,
 • wytwarzanie betonu komórkowego,
 • produkcja dachówki cementowej,
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265.

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenie normowe

CEM I 52,5 R

Warunki stosowania

Cement Turbo CEM I 52,5R przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XA2 i XA3 (agresja chemiczna wywołana siarczanami).

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

kontakt

Image
phone.png

Kontakt - cement luzem

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia