Cement Dynamik CEM II/A-M (S-LL) 52,5N

Opis produktu


Cement DYNAMIK – CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N to cement portlandzki wieloskładnikowy klasy wytrzymałości 52,5 i normalnej wytrzymałości wczesnej (N) spełniający wymagania normy PN-EN 197-1. Cement dedykowany jest do użycia w miejscach, gdzie kluczowe jest uzyskanie wysokich parametrów w krótkim okresie czasu czyli min. prefabrykaty wielkowymiarowe, elementy sprężone, produkcja suchych mieszanek i betonu komórkowego.

 

Główne zastosowania

 • produkcja prefabrykatów wielkowymiarowych i sprężonych;
 • produkcja suchych mieszanek;
 • produkcja betonu komórkowego.
eco epd logo eco epd logo

Korzyści z zastosowania cementu wieloskładnikowego DYNAMIK

 • Zmniejsza obciążenie dla środowiska (ok 20% niższy ślad węglowy*)
 • Pozwala uzyskać wyższą punktację w systemach certyfikacji bream, lead i podobnych
 • Skraca czas do rozformowania, przenoszenia i transportu elementów
 • Pozwala na zmniejszenie powierzchni magazynowej
 • Pozwala na szybszą rotację form
 • Poprawia estetykę powierzchni gotowego elementu prefabrykowanego

 

 • Ogranicza ryzyko powstawania wykwitów węglanowych
 • Ogranicza ryzyko wystąpienia rys skurczowych w stwardniałym betonie
 • Zwiększa szczelność struktury stwardniałego betonu
 • Ogranicza skłonności mieszanki do „bleedingu” (wysięku wody na powierzchnię)
 • Pozwala uzyskać bardziej intensywne zabarwienie wyrobu
 • Możliwość stosowania w obiektach inzynierii drogowej, mostowej i kolejowej ( na podstawie rekomendacji technicznej ibdim)

Cechy cementu wieloskładnikowego DYNAMIK

 

 • wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa,
 • wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania (ok. 19 MPa po 24 godz),
 • krótki czas wiązania,
 • duża uniwersalność stosowania (dopuszczony we wszystkich klasach ekspozycji oprócz XA2 i XA3),
 • jasna barwa,
 • wysokie ciepło hydratacji,
 • ograniczony skurcz,
 • optymalna krzywa uziarnienia i wysoki stopień rozdrobnienia,
 • wysoka stabilność i powtarzalność parametrów.
   

Zastosowanie cementu wieloskładnikowego DYNAMIK
 

 • produkcja elementów prefabrykowanych (w tym sprężonych) o wysokich wytrzymałościach wczesnych niezależnie od warunków dojrzewania,
 • produkcja suchych mieszanek,
 • wytwarzanie betonów samozagęszczalnych SCC i betonów wysokowartościowych BWW,
 • wytwarzanie betonu komórkowego,
 • produkcja drobnowymiarowych prefabrykatów wibrowanych i wibroprasowanych (zwykłych i barwionych) np. kostki brukowej (warstwa wierzchnia i konstrukcyjna), płyt ażurowych, obrzeży i krawężników,
 • produkcja dachówki cementowej,
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265,
 • obiekty i elementy inżynierii drogowej, mostowej i kolejowej (na podstawie Rekomendacji Technicznej IBDiM).

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenie normowe

CEM II/A-M(S-LL) 52,5N

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

Warunki stosowania

Cement Dynamik CEM II/A-M(S-LL) 52,5N przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XA2 i XA3 (agresja chemiczna wywołana siarczanami).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Kontakt

Image
phone.png

Kontakt - cement luzem

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia