Beton wałowany Rolltec™

Opis produktu

Beton wałowany Rolltec™ stanowi ścieralną warstwę nawierzchni z betonu cementowego. Receptura mieszanki betonowej opracowana w laboratoriach Holcim (dawniej Lafarge) jest każdorazowo modyfikowana w zależności od dostępności lokalnych surowców.

Beton wałowany Rolltec™ układa się za pomocą tradycyjnych maszyn drogowych, czyli ciężkich rozściełaczy do asfaltu, a następnie zagęszcza walcami drogowymi. W zależności od surowców lokalnych, można go modyfikować..

rolletec.png

Korzyści z zastosowania betonu wałowanego

 • Niski koszt realizacji
 • Krótki czas wykonania
 • Niskie koszty utrzymania dzięki wydłużonej trwałości
 • Łatwe wykonanie
 • Podwyższone bezpieczeństwo ruchu drogowego

Cechy betonu wałowanego RolltecTM

 • wytrzymałość i trwałość nawierzchni Rolltec™ jest porównywalna z nawierzchnią z betonu cementowego,
 • powierzchnia nawierzchni Rolltec™ ma bardziej otwartą strukturę, która po zawałowaniu staje się podobna do nawierzchni asfaltowych,
 • porowata struktura powoduje, że nawierzchnia jest stosunkowo cicha w eksploatacji i wykazuje lepsze właściwości przeciwpoślizgowe,
 • mniejszy skurcz oraz niska przepuszczalność (wysoka szczelność) powodują mniejszą skłonność do występowania spękań skurczowych,
 • prawidłowo zaprojektowany i wykonany beton charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością nawet bez dodatkowego napowietrzenia.
   

Zastosowanie:

 • nawierzchnie drogowe

 

Parametry techniczne

Parametry nawierzchni z betonu wałowanego ROLLTEC są zgodne z zaleceniami określonymi
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej GDDKiA z 2014 roku.

 

Parametr

Wartość

Gęstość mieszanki betonowej

 2200 - 2600 kg/m3

Maksymalny czas zachowania urabialności

90 min (chyba, że podjęto odpowiednie działania technologiczne opóźniające proces wiązania cementu w mieszance betonowej np. przez zastosowanie domieszek opóźniających początek wiązania cementu)

Wymagania dotyczące cementu:

Przy produkcji betonu wałowanego stosuje się cement o właściwościach wg normy PN-EN 197-1, w klasie wytrzymałości – minimum 32,5

Wymagania dotyczące kruszyw:

Kruszywa muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12620 oraz gwarantować uzyskanie uzgodnionych parametrów trwałościowych betonu

Wytrzymałość na ściskanie wg normy PN-EN 206-1

C25/30 lub C30/37

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu wykonuje się na próbkach sześciennych o wymiarach 150 x 150 x 150 mm lub na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm – wg normy PN-EN 12390-6

2,5 MPa (dla kategorii ruchu KR1 - KR2) oraz 3,5 MPa (dla podbudów i dla kategorii ruchu KR3 – KR7)

Oznaczenie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej należy wykonać wg PKN-CEN/TS EN 12390-9

Minimum FT1 (z badania odporności na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających zwolnione są betony przeznaczone na drogi klasy D i L, drogi leśne oraz place składowe)

Gęstość betonu, obliczana z masy wszystkich materiałów składowych i całkowitej objętości poszczególnych składników. Badanie gęstości betonu wykonuje się wg normy PN-EN 12390-7

Stopień zagęszczenia nie stwardniałej jeszcze warstwy betonu wałowanego nie może być niższy niż 96

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenia normowe

PN-EN 206

Kontakt

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Jaki jest maksymalny czas urabialności Rolltec™?

Maksymalny czas urabialności betonu wałowanego wynosi 90 min. Można go jednak wydłużyć, podejmując odpowiednie działania technologiczne opóźniające proces wiązania cementu w mieszance betonowej, np. przez zastosowanie domieszek opóźniających początek wiązania cementu.

Jak pielęgnuje się beton wałowany Rolltec™?

Po zakończeniu procesu zagęszczania betonu należy niezwłocznie rozpocząć proces pielęgnacji. W tym celu powierzchnię betonu pokrywa się preparatem hydrofobowym białym, który ma ważny dokument dopuszczenia do obrotu. Zużycie preparatu powinno odpowiadać zaleceniom producenta. Inne sposoby pielęgnacji nawierzchni wymagają aprobaty inżyniera.

W jaki sposób Rolltec™ wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Beton wałowany jest zdolny do przenoszenia bardzo dużych obciążeń bez zjawiska koleinowania – nie występuje zjawisko aquaplaningu. Jasna powierzchnia betonu sprzyja lepszej widoczności uczestników ruchu drogowego, zmniejsza zapotrzebowanie na dodatkowe oświetlenie, a w warunkach silnego nasłonecznienia temperatura takich nawierzchni jest znacząco niższa od ciemnych nawierzchni asfaltowych. Badania dowodzą, że na drogach z nawierzchnią betonową jest o 32% mniej wypadków niż na drogach asfaltowych.

Dokumenty do pobrania - archiwalne

Artykuły