Żwiry

Opis produktu

Żwir jest okruchową skałą osadową o luźnej postaci, złożoną z otoczaków. Jej głównymi składnikami są kwarc i skaleń. Ze względu na pochodzenie rozróżniamy żwiry morskie, rzeczne, jeziorne, polodowcowe i inne.

 

Parametry techniczne żwiru Holcim

Parametry żwiru Holcim:
Nasiąkliwość, WA24WA242 (wg PN-EN 1097-6)
Wskaźnik kształtu, SISI15 (wg PN-EN 933-4)
Wskaźnik płaskości, FIFl15 (wg PN-EN 933-3)
Mrozoodporność, FF1 (wg PN-EN 1367-1)
Zawartość pyłów ff2(wg PN-EN 933-1)
Odporność na rozdrabnianie, LALA25 (wg PN-EN 1097-2)

Właściwości określone dla fakcji 8/16 mm     

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

NORMY

Żwiry Holcim spełniają wymagania:
  • PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”.
  • PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu”.
  • PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.
  • wymagania Techniczne „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – WT-1 Kruszywa 2014”.
  • wymagania Techniczne „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010”.
  • PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.
  • PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

Artykuły