Piasek do betonu oraz warstw mineralno-asfaltowych

Opis produktu

Piaski mają zastosowanie do produkcji betonu cementowego oraz warstw mineralno-asfaltowych. Służą również jako podsypki pod nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej oraz jako materiał do budowy nasypów drogowych i kolejowych.

Piasek to surowiec wszechstronnie wykorzystywany w budownictwie. Bez tego cennego kruszywa nie powstanie beton, cement, prefabrykaty czy różnego rodzaju zaprawy. Piasek znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, jak i przemysłowym, drogowym czy obiektów użyteczności publicznej.

Korzyści z zastosowania piasku do betonu Holcim

 • Dobre relacje wiążące
 • Brak zanieczyszczeń i dobre parametry fizykochemiczne
 • Dobre parametry zagęszczania

Cechy piasku do betonu Holcim

 

 • uziarnienie ‒ GF85 (wg PN-EN 13043:2004)
 • tolerancja uziarnienia ‒ GTC20 (wg PN-EN 13043:2004)
 • nasiąkliwość ‒ WA242 (wg PN-EN 1097-6:2013-11)
 • zawartość pyłów ‒ f16 (wg PN-EN 933-1:2012)
 • wskaźnik piaskowy ‒ SE54 (wg PN-EN 933-8:2012)
 • błękit metylowy ‒ MB10 (wg PN-EN 933-9+A1:2013-07)
 • kanciastość kruszywa drobnego ‒ ESC35 (wg PN-EN 933-6:2014-07).

   

Zastosowanie

 

 • produkcja betonu
 • produkcja mieszanek bitumicznych
 • produkcja powierzchniowych utrwaleń ‒ drogi, lotniska, inne powierzchnie przeznaczone do ruchu
 • produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych
 • jako podsypka pod nawierzchnie z kostki betonowej lub kamiennej
 • jako materiał nasypów drogowych i kolejowych.

 

Parametry techniczne

Parametry piasku Holcim:
UziarnienieGF85 (wg PN-EN 13043:2004)
Tolerancja uziarnieniaGTC20 (wg PN-EN 13043:2004)
Nasiąkliwość, WA24WA242 (wg PN-EN 1097-6:2013-11)
Zawartość pyłów, ff16 (wg PN-EN 933-1:2012)
Wskaźnik piaskowy, SESE54 (wg PN-EN 933-8:2012)
Błękit metylowy, MBMB10 (wg PN-EN 933-9+A1:2013-07)
Kanciastość kruszywa drobnego, ECSESC35 (wg PN-EN 933-6:2014-07)

Właściwości określone dla kruszywa drobnego 0/2 mm (Kopalnia Bazaltu Lubień)

NORMY

Piaski Holcim spełniają wymagania:
 • PN-EN 12620 "Kruszywa do betonu"
 • PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu”
 • PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
 • wymagania Techniczne „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – WT-1 Kruszywa 2014”
 • PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” 

Kontakt

Image
repair.png

Kruszywa

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

Artykuły